EASEL Coach

EASEL Ohjaaja- koulutuksesta seuraava porras on EASEL Coach.  Se sisältää 22 lähiopetuspäivää reilun vuoden aikana, ohjausharjoittelua, kirjallisuutta, välitehtäviä ja päättötyön. Koulutus tapahtuu pienessä 9-12 hengen ryhmässä, jossa myös koulutus on työnohjauksellista ja teoriaopetuskin tapahtuu liittäen sen keskustellen omaan jo olemassa olevaan osaamiseen, käyttöteoriaan sekä omaan persoonalliseen työskentelytapaan. Kiinnitämme EASEL Coach – koulutuksessa erityisesti huomiota siihen, mitä ihmissuhdetyön ammattilaiset tarvitsevat ohjatessaan ja tukiessaan toisia vaativaa vuorovaikutustyötä tekeviä ammattilaisia ja työyhteisöjä. Koulutuksen tavoitteena on antaa syvälliset ammattitaitoiset valmiudet toimia erilaisten ryhmien, työyhteisöjen sekä yksilöiden sparraajana ja ohjaajana sekä kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen erikoistuneena valmentajana. Konkreettiset ohjaustyöskentelyn prosessikuvaukset ja harjoittelut, psykoedukatiiviset työkalut ja ohjauksen erityistilanteet syventävät Ohjaaja-koulutusvuoden antia ja ohjaustaitoa. Koulutustapa on dialoginen, kokemuksellinen ja prosessinomainen. 

Ohjaajavuodesta on tietyissä ryhmissä mahdollista jatkaa suoraan  Coach – koulutukseen, jolloin rakentuu yhtenäinen  70op prosessikoulutus.  Soveltuvat koulutustaustan ja työkokemuksen omanneet kurssilaisemme ovat sen jälkeen voineet halutessaan hakea myös Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä vuodesta 2010 lähtien, sillä jokaisen uuden koulutusryhmän kohdalla olemme ennakkoon varmistaneet, että koulutus täyttää sisällöltään, rakenteiltaan, laajuudeltaan  ja vaatimuksiltaan myös kulloisetkin STOryn 60op – kokonaisuuden vaatimukset.  Luonto- ja eläinavusteisen tunnetaitovalmennuksen syventävä 10op tulee meillä siihen päälle. Työnohjaaja – pätevyyteen tähtäävällä kurssilaisella koulutukseen sisältyy lisäksi  STOryn edellyttämä määrä ohjattua, raportoitua yksilö- ja ryhmätyönohjausharjoittelua sekä lähiopetuspäivissä että lähijaksojen ulkopuolella . 

HUOM!   EI KOULUTUKSIA 2020-2024 ULKOMAILLA TYÖSKENTELYN JA SAVIKON REMONTIN VUOKSI.  SEURAAVA 70op KOULUTUSKOKONAISUUS ON SUUNNITTEILLA ALKAMAAN   03 / 2025.

 

EASEL Coach Koulutusohjelmassa:

• syvennät ensimmäisessä koulutusvuodessa oppimaasi ja vahvistat edelleen ammatillista identiteettiäsi

• saat lisää työkaluja ja varmuutta ohjaustyöhösi ja kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen

• saat valmiudet tukea toisia vaativaa vuorovaikutustyötä tekeviä ammattilaisia heidän työssään  sekä fasilitoida  vuorovaikutus-/toimintakulttuurin kehittämistyötä

• opit ohjaamaan ohjattaviasi jäsentämään ja kirkastamaan käsiteltäviä kysymyksiä niin, että pääsette tarinatasolta tunnetasolle, arvoihin ja asenteisiin sekä niiden taustalla vaikuttaviin kokemuksiin, ja syventyneen ymmärryksen myötä toimintatasolle

• rohkaistut menemään ”tulta päin” kunnioittavasti, jotta yhteistyösuhteenne säilyy mutta puhutte oikeasti oikeista asioista ja asiakkaasi kokee hyötyvänsä jokaisesta ohjaustapaamisestanne

• opit tunnistamaan ammatillisen kehityksen vaiheita ja tukemaan koulutuksellisilla työnohjauksilla ohjattaviesi persoonallista, tiedollista ja taidollista ammatillista kasvua asiakaslähtöisesti, eettisesti ja vaikuttavasti

• opit saattamaan vaikeatkin keskustelutilanteet ja rajaamistilanteet rakentavaan lopputulokseen entistä paremmin

• näet vuorovaikutuksen prosessina ja tunnistat systeemiset elementit sekä osaat entistä paremmin huomioida ne ohjaustyössäsi ja avata ohjattavillesi

• tutustut coachingin, sparrauksen ja työnohjauksen käsitteisiin, eri toimintamalleihin ja rajapintoihin, eettisiin kysymyksiin,  tavoitteisiin ja vaikuttavuuden mittaamiseen, sekä EASEL-työnohjauksen prosessikuvauksiin

EASEL Coach - työnohjaajakoulutus

MITÄ ON EASEL – TYÖNOHJAUS? 

EASEL – työnohjaus on ammatillisen kehittymisen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä työhyvinvoinnin tavoitteellista, kokemuksellista vahvistamista reflektiivisessä ja dialogisessa prosessissa. EASEL – työnohjauksen tarkoituksena on saada aikaan myönteisiä muutoksia työntekijässä, työntekijän työssä ja työyhteisön vuorovaikutuskulttuurissa. 

EASEL – työmuotoa hyödyntävät työnohjaajat työskentelevät erityisesti vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien eri alojen ammattilaisten ja esimiehien kanssa yksilö- ja ryhmätyönohjaajina. EASEL Coach – työnohjaajat voivat antaa myös koulutuksellista työnohjausta vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville ammattilaisille, jotka esim. lastensuojelu- tai opetustyössään kaipaavat lisää tunnekasvatuksen työkaluja ja perusperiaatteiden osaamista. Työnohjaukseen voi osallistua yksilö, työryhmä, työyhteisö tai ammatillinen vertaisryhmä. Työskentely voi olla teema-, tapaus- tai prosessikeskeistä. Ohjausprosessi on säännöllinen, mutta kestoltaan vaihteleva ja asiakaslähtöinen. 

EASEL Coach – työnohjaaja on EASEL – tunnetaitovalmennuksen lisäksi perehtynyt henkisen työhyvinvoinnin tekijöihin ja uhkiin, vuorovaikutuksen ja ryhmien dynamiikkaan, tunnetaitovalmennuksen ja työnohjauksen taustateorioihin, työnohjausmenetelmiin, työkaluihin, prosessikuvauksiin, sekä vaativan vuorovaikutustyön ja kehittämisprosessien tukemiseen työelämässä yksilö- ja tiimitasolla. 

Tavoitteena EASEL – työnohjauksessa on yksilötasolla vahvistaa psyykkistä tasapainoa ja resilienssiä sekä ihmissuhdetaitoja vastaamaan entistä paremmin tämän päivän työelämän haasteita. Tiimi- ja työyhteisötasolla tavoitteena on perustehtävän laadukasta tekemistä tukevan toimintakulttuurin sekä erityisesti sen osana työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevan vuorovaikutuskulttuurin tietoinen ja tavoitteellinen kehittäminen. 

Jokainen EASEL Coach hyödyntää EASEL – työmuotoa työssään oman ammatillisen taustansa pohjalta ja rajoissa. Käyttäessään EASEL – työmuotoa työssään, hän on sitoutunut EASELin standardeihin ja eettisiin sääntöihin omien ammattitaustastaan ja työstään tulevien lisäksi. Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä anoessaan hän sitoutuu lisäksi STOryn eettisiin sääntöihin, jotka ovat kuitenkin myös EASELin eettisten sääntöjen yhtenä pohjana. 

MIKÄ EASEL ? 

EASEL on 1990 – luvun jälkipuoliskolta saakka kehitetty integratiivinen kokemuksellinen tunnetaitovalmennuksen työmuoto, jonka viitekehyksen perustuksen muodostavat sosioemotionaalinen oppiminen SEL (www.casel.org), sosiaalikonstruktionistinen kokemuksellinen oppiminen, SDT- motivaatioteoria, sekä sosiaalisen neurotieteen ja lähitieteiden tutkimus. Ohjauksen arvopohjaisissa periaatteissa vaikuttavat sosiodynaaminen ohjaus ja dialogisuus. Työmuoto on integratiivinen. Se yhdistää asiakkaan tarpeiden, asiakastyön kontekstin ja ammattilaisen oman taustakoulutuksen pohjalta keskeisiä elementtejä ja periaatteita vaikuttavaksi osoitetuista ohjaus-, psykoterapia- ja opetusmenetelmistä.

KOULUTUKSEN RAKENTEELLISET PERIAATTEET 

EASEL Coach koulutus on rakennettu teoriaa ja kokemuksellista oppimista yhdistäväksi ns. koulutukselliseksi ryhmätyönohjausprosessiksi. Koulutusryhmä on siksi koko 2,5 vuoden ajan rajattu 9 – 12 henkeen. 

EASEL Coach kokee koulutuksensa ensimmäisen 6kk aikana EASEL – tunnetaitovalmennusprosessin itse asiakkaan ominaisuudessa ja samalla perehtyy sen teoriapohjaan ja työnohjauksen taustateorioihin (sosiaalinen konstruktionismi, SDT – motivaatioteoria, dialogisuus, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, sosiodynaaminen ohjaus, kiintymyssuhdeteoria perusvuorovaikutustyylien taustalla), ihmisen mielen toimintaan (tunnetaitovalmennuksen osa-alueet itsetuntemus, itsehallinta, sosiaalinen tilannetaju ja empatia, vuorovaikutustaidot ja päätöksentekokyky), ohjauksen periaatteisiin ja tekniikoihin sekä EASELin perusprosessikuvauksiin. Hän peilaa teoriaa, ryhmässä jaettuja kokemuksia sekä sosiaalisen neurotieteen ja lähitieteiden tutkimuslöydöksiä omaan koulutus- ja kokemustaustaansa. Hän reflektoi ryhmäkeskusteluja, kokemuksellisia harjoituksia ja kokemuksiaan työssään oppimispäiväkirjassaan sekä koulutuspäivien ryhmäkeskusteluissa oman ja ryhmän kokemusten, teorian ja ohjauksen periaatteiden näkökulmasta. 

Ensimmäisen koulutusvuoden neljään ensimmäiseen lähijaksoon sisältyy erilaisia kokemuksellisia harjoituksia. Niihin kuuluu oman kokemuksellisen sosioemotionaalisen oppimisprosessin syventämiseksi tietyt vuorovaikutuksen dynamiikan ja lainalaisuuksien demonstraatiot koulutettujen EASEL – hevosten ja koirien kanssa. Kokemusten ohjattu prosessointi ryhmässä harjoittaa myös reflektointitaitoja. Harjoitukset ja niiden observointi ja purkuun osallistuminen ovat osa koulutusta myös niille, jotka eivät itse aio työskennellä eläintyöparien kanssa. Eläinavusteisesta työskentelystä kiinnostuneet oppivat lisäksi eläinavusteisen työskentelyn periaatteet ja perustelut EASELissa: turvallisuuskysymykset, EASELin turvallisuustesti, eettiset säännöt, eläinavusteisen asiakastyön prosessi ja perusaktiviteetit, mitä-miksi-milloin sekä ohjauksen periaatteet. Eläintyöparien soveltuvuus, hoito, koulutus. Eläintyöparien sekä asiakkaiden suojaaminen asiakastyön fyysisiltä riskeiltä, psyykkisiltä kuormitustekijöiltä ja työn tavoitteiden vastaisten asenteiden mallintamiselta tai vahvistamiselta. 

Koulutuksen ensimmäisen vuoden toisesta vuosipuoliskosta alkaen kurssilainen tekee omassa työssään ohjausharjoittelua kääntäen oppimansa asiakkaasta ohjaustyön näkökulmaan ja saa siihen henkilökohtaista yksilösparrausta kouluttajilta 4h. Kurssilainen kirjoittaa päättötyön EASEL – työmuodosta, sen soveltamisesta omassa työssään ja reflektoi omaa kokemustaan ohjattavana koulutusvuoden aikana. Päättötyö on samalla EASEL Ohjaaja – koulutuksen loppukoe. Kouluttajat lukevat ja antavat kukin oman ohjaavan palautteensa kohta kohdalta osana koulutukseen sisältyvää henkilökohtaista yksilöohjausta. Valmiit korjatut päättötyöt esitellään päätöstyöpajassa keskeisenä osana koulutuksellista sisältöä. 

Toisen koulutusvuoden ensimmäisen puoliskon kurssilainen syventää ymmärrystään mm. yksilö- ja työyhteisötasolla vuorovaikutuksen dynamiikasta ja ilmiöistä, stressin ja psykologisen turvallisuuden tunteen vaikutuksista, konflikteista, alisuoriutumisesta ja käytöksen pulmista, motivaatiosta ja muutoksen ennusmerkeistä jne.. Hän tutustuu oman ammattialansa ja työelämäkokemuksensa tyypillisistä organisaatioista poikkeaviin työnohjauksen toimintaympäristöihin ja tyypillisiin ilmiöihin. 

Toisesta vuosipuoliskosta alkaen kurssilainen jatkaa ohjausharjoitteluja koulutuspäivien ulkopuolella ja saa niihin ohjauksen ohjausta koulutuspäivissä kouluttajalta ja ryhmältä. Viimeisen 6kk aikana lähipäivät koostuvat työnohjausharjoittelusta ryhmässä ohjattavana, ohjaajana ja reflektoijana. Ohjaustaitojen kehittymistä tuetaan siltaamalla kokemuksia teoriaan sekä esittelemällä työkaluja ja kehittämällä ryhmässä yhdessä uusia sovelluksia työnohjausharjoittelujen nostamiin tarpeisiin ja kysymyksiin. 

Kurssilainen kirjoittaa toisen kirjallisen päättötyönsä työnohjaustyönsä esittelystä ja siihen liittyvän markkinointimateriaalin. Kouluttaja lukee ja antaa oman ohjaavan palautteensa kohta kohdalta osana koulutukseen sisältyvää henkilökohtaista yksilöohjausta. Valmiit korjatut päättötyöt esitellään päätöstyöpajassa keskeisenä osana koulutuksellista sisältöä. 

EASEL Coach – työnohjaajakoulutuksen läpäisy edellyttää tietyn tieto- ja taitotason saavuttamista. Koska eri pohjakoulutuksilla koulutukseen tulevilla kurssilaisilla on erilaiset lähtötiedot koulutuksen sisältöalueista, kirjallisuus on osittain pakollista ja osittain kurssilainen valikoi niitä kirjoja, jotka tukevat hänen osaamisensa täydentämistä. Kirjallisuuden prosessointi tapahtuu ryhmäkeskusteluissa läpi koulutusprosessin. Lisäksi koulutusryhmät jakavat lukuvinkkejä, kysymyksiä ja kokemuksiaan suljetussa Facebook – ryhmässään, johon myös kouluttajat kuuluvat. Koulutukseen sisältyy lähijaksojen ulkopuolella 4h henkilökohtaista yksilöcoachausta myös toisen koulutusosion aikana. 

 

KOULUTUKSEN KESKEISET SISÄLTÖALUEET – päivitetään jokaista kurssia varten vastaamaan myös suomen työnohjaajat ry:n kulloisiakin vaatimuksia.

Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat asiakaslähtöisyys ja yhteistyösuhteen rakentaminen, EASEL – työnohjauksen yleiset tavoitteet ja periaatteet, keskeiset prosessikuvaukset, sekä tutkimuksellinen, eettinen ja teoreettinen perusta. Lisäksi koulutus antaa psykoedukatiivisia EASEL – työkaluja ja kokemuksellisten aktiviteettien malleja sekä omakohtaisen kokemuksen EASEL – työnohjausprosessista asiakkaana, työnohjaajana ja observoijana. 

Koska koulutus on rakennettu koulutukselliseksi ryhmätyönohjaukseksi, koulutuspäivien teoria-asioiden järjestys ja kokemukselliset harjoitukset vaihtelevat hieman ryhmästä toiseen. Kouluttajat vastaavat siitä, että koulutusohjelma etenee perusprosessikuvausten mukaan ja niihin liittyvät teoria-asiat tulevat prosessin kannalta oleellisessa järjestyksessä, ja että kaikki Suomen Työnohjaajat ry:n suosittelemat ja EASEL Coach – työnohjaajakoulutuksen keskeiset asiasisällöt tulevat käsitellyiksi: 

 • Työnohjauksen historiaa, peruskäsitteet, taustateoriat 
 • Työnohjauksen eri toimintamalleja ja lähityömuodot 
 • Yleiset tavoitteet, vaikuttavuus, tutkimustuloksia 
 • EASELin teoreettisen viitekehyksen osa-alueet 
 • Ammatillisuus, vastuut, rajat ja eettiset kysymykset, työnohjaajan oma jatkuva työskentelyä ohjaava itsearviointi 
 • Oppimisen ja ammatillisen kehityksen vaiheet 
 • Oma teoreettinen viitekehys ja EASELin liittäminen siihen loogiseksi kokonaisuudeksi 
 • Omat, ohjattavan ja työnantajan arvot ja niiden kanssa työskenteleminen 
 • Prosessikuvauksia ja perusprosessien (teoreettinen ja kokemuksellinen) oppiminen 
 • EASELin psykoedukatiiviset perustyökalut ja työnohjauksen erityistyökaluja 
 • Asiakaslähtöisyys, prosessin etenemisen seuraaminen, asiakkaan saaman hyödyn yhdessä arvioiminen 
 • Psyykkinen terveys, normatiivinen kehitys, tasapaino ja sen tukeminen 
 • Psyykkiset suojaukset, persoonallisuus ja kokemushistorian vaikutus 
 • Sosiaalisten tunnetaitojen biopsykososiaalinen perusta 
 • Sosioemotionaaliseen oppimiseen liittyvä keskeinen tieteellinen ja teoreettinen pohja, 
 • Muutos (psykososiaalinen kehitys, oppiminen, terapeuttinen muutos) ja neurobiologinen perusta, muutokseen motivoituminen / motivaation tukeminen ohjaustyöllä 
 • Yhteistyösuhteen ja psykologisen turvallisuuden tunteen rakentaminen 
 • Vuorovaikutus ja sen dynamiikan neurobiologisia rajaehtoja, ihmissuhdetyön ammattilaisten vuorovaikutustyylit asiakastyössä, tausta ja niiden kanssa työskentely 
 • Auttamisen ja tukemisen psykodynamiikka ja eettiset rajat 
 • Rajojen tunnistaminen, kommunikointi ja pitäminen, sekä niiden tukeminen ohjaustyöllä 
 • Stressi ja työuupumus, hyvän vuorovaikutuskulttuurin merkitys niiltä suojautumiselle, tutkimuksellisia perusteita 
 • Työnohjauksen / tunnetaitovalmennuksen  mandaatin rajat, sopiminen, sekä fyysisten ja psyykkisten oireiden tunnistaminen ja eteenpäin ohjaaminen  
 • Haastava käytös, konfliktit, alisuoriutumiseen puuttuminen 
 • Yksilöohjauksen kysymykset, voimavarat ja haasteet / riskit sekä niiden huomioiminen 
 • Ryhmien erityiskysymykset, ryhmädynaamiset ilmiöt, ryhmien turvallisuuden tasot ja ohjaustapojen vaikutus niihin 
 • Työyhteisöjen valmennus / työnohjaus, toimintakulttuurin ja vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen fasilitoinnin keinoin 
 • Esihenkilöiden ja johtoryhmien kanssa työskentelyn erityiskysymykset 
 • Luottamuksellisuus ja sen rajat, läpinäkyvyys ja rehellisyys, raportoimisesta sopiminen 
 • Oman ohjaajuuden, vuorovaikutustyylin ja persoonan tutkiminen ja työstäminen 
 • Omista voimavaroista ja työn laadusta huolehtiminen, oma työnohjaus ja jatkuva oppiminen 
 • Yrittäjyys, omat erityisosaamisalueet ja ammatilliset vahvuudet – omin asiakaskunta ja erottuminen kilpailijoista (sinisen meren strategia) 
 • Hinnoittelu, sopimukset, markkinoinnin periaatteet 

KOULUTTAJIEN KOULUTUSTAUSTA 

Vastuukouluttaja on koulutuksissamme aina työnohjaaja-STOry, EASEL Trainer, psykoterapeutti ja AmO / opettaja. Muut kouluttajat ovat EASEL Coach – työnohjaajakoulutuksen suorittaneita Trainer – koulutettavia tai valmiita EASEL Trainereita.  EASEL Training Oy:n periaatteisiin kuuluu, että jokainen kouluttaja tekee jatkuvasti oman ammattitaustansa mukaista työtään, työnohjauksia ja työyhteisövalmennuksia, jotta kouluttajaosaaminen perustuu myös jatkuvaan omakohtaiseen kokemukseen työelämästä ja ohjaustyöstä.  

OMA TYÖNOHJAUS KOULUTUKSEN JÄLKEEN 

Jokainen EASEL Coach rakentaa EASELista omannäköisensä. Silti jokaisen EASEL – työnohjaajan työskentely on tunnistettavissa EASELiksi ohjauksen työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevan vuorovaikutuskulttuurin ja henkilökohtaisten tunnetaitojen vahvistamisen näkökulmasta, psykoedukatiivisista työkaluista ja perusprosesseista. EASELin periaatteisiin kuuluu myös, että koulutuksen suorittaneen tulee pystyä joka hetki perustelemaan miksi käyttää jotakin tiettyä työkalua tai harjoitusta juuri siinä kohdin, miten sen ohjaa ja miksi juuri niin. Lisäksi EASEL Coach on koulutuksessa vahvistanut omaa itsetuntemustaan ja itsesäätelykykyään, hienosäätänyt sosiaalista tilannetajuaan, empatiakykyään ja vuorovaikutustaitojaan, ja pystyy entistä paremmin tekemään harkittuja valintoja haastavissakin asiakastyötilanteissa. Samalla hän on rakentanut itselleen ammatillista työkalupakkia yhdistämällä kaiken osaamisensa ja EASELin työmuodon omannäköisekseen vaativan vuorovaikutustyön erityisosaamiseksi. 

Johtuen koulutettavien ammattitaustoista, osallistujilla on kokemus työnohjattavana olemisesta ja perustyöhön liittyvästä työnohjauksesta. Kaikkia työnohjaustyötä tekeviä kehotetaan hankkimaan itselleen myös säännöllistä työnohjauksen ohjausta ja vuosittain omaa työnohjaustyötään tukevaa täydennyskoulutusta. Lisäksi kokeneet EASEL Coachit ja Trainerit tarjoavat eri puolilla Suomea EASEL – koulutuksen käyneille omia työnohjausryhmiä ja EASEL – yhteisö kokoontuu vuosittain omaan täydennyskoulutuspäivään, jossa on myös vierailevia luennoitsijoita. 

 

 

Muutama esimerkkijuttu asiakkaiden julkaisemista työyhteisövalmennuksista, joita mm. opit vetämään EASEL Coach-koulutuksessa

https://www.kunteko.fi/katso/879  Kun väki vaihtuu – Yhteisöllisyyden rakentamista turvallisesti yhdessä (Raision kaupungin konsernihallinto, 2018)

https://www.kunteko.fi/ajankohtaista/ymparistoterveydenhuolto-muutoksessa  Ympäristöterveydenhuolto muutoksessa – terveisiä Pohjois-Pohjanmaalta (Pohjois-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto, 2018)

EASEL Coach – koulutus sisältää sekä yksilöohjausta, yksilöohjausta osana ryhmäprosessia, että pienryhmäkoulutusta ja –ohjausta. Teet EASEL Ohjaaja – koulutuksen päättötyön ensimmäisen vuoden lopulla sekä omaan coach / työnohjaajuuteesi kohdentuvan kirjallisen työn koko koulutuksen lopussa. Todistuksen saamisen edellytyksenä on niiden ja kaikkien vaadittavien välitehtävien sekä ohjausharjoittelujen suorittaminen hyväksytysti. Voit hakea pelkästään avoimen haun EASEL Ohjaaja – koulutusryhmään kehittämään omia ammatillisia tunnetaitojasi, tietopohjaasi, työkalupakkiasi sekä kokemuksellisen tunnekasvatuksen / tunnetaitovalmennuksen osaamistasi. Mikäli haluat ”iiseliläisen” työnohjaajakoulutuksen, hae ryhmään, joka on suoraan suunnattu 2,5 – vuotiseksi.

Coach – koulutusvuoden hinta 2300€ + alv

HUOM! SEURAAVA 70op LAAJUINEN KOULUTUSRYHMÄ ON SUUNNITELTU ALKAVAKSI  03 / 2025 

 

Tervetuloa kasvavaan easelilaisten joukkoon, vaativan vuorovaikutustyön erityisosaajaksi ja muutosten läpiviejäksi.

PS.

Aivoteknisesti katsoen evoluutio on nerokkaasti motivoinut ihmiset tulemaan toimeen keskenään. ”Omien” kanssa tuntuu hyvältä ja läheisyyden synnyttämä kemiallinen cocktail kehossa saa pelonkin vaihtumaan rohkeudeksi. Toisaalta lieväkin sosiaalinen torjutuksi tulemisen tunne näkyy aivoissa samalla alueella kuin fyysinen kipu ja yksinäisyys on laajojen pitkittäistutkimusten perusteella terveydelle erityisen vaarallista. Porukkaan kuuluminen lisää turvallisuuden tunnetta. Niinpä ihmisten aivot käyttävät jopa 80% valveillaoloajasta skannaamaan ympärillä olevien tunteita ja aikomuksia ja koittavat olla toisiaan kohtaan sivistyneitä ja mukavia. Mekanismia on vaikea kytkeä pois päältä ja eri ihmiset jaksavat eri määrän ihmisiä päiväänsä. Erityisherkkyys on vahvuus, mutta erityisherkät kuormittuvat vielä muita nopeammin.

Valmennuspäivään osallistujien esiin nostamia oivalluksia päivästä:

 • Omien tunteiden tunnistaminen ja erottaminen sosiaalisissa tilanteissa syntyvästä ”tunnetartunnasta”
 • Tunteiden säätelyä voi harjaannuttaa, kun oivaltaa ihmisen aivoissa ja kehossa tapahtuvan prosessin. Kemiallisen cocktailin vaikutusten tiedostaminen ja oman tunteiden säätelykyvyn parantaminen ovat tärkeitä avaimia kehityksen tiellä.
 • Omien rajojen määrittely ja ”rajaloukkausten” käsittely. Kyvykkyyden kehittäminen kunnioittavaan tapaan kohdata toinen ihminen. Toisaalta oman ymmärryksen laajentaminen siten, että ei automaattisesti ajattele toisen ”tahallaan” loukanneen, jos ei ole osannut itse sanoittaa omia rajojaan.
 • Kohtaamiskyvyn kehittäminen toista arvostavalla tavalla ja hyväksymällä sen, että vuorovaikutuksessa on kaksi vastuullista osapuolta
 • Itsensä vapauttaminen ennakkokäsityksistä ja turhista olettamuksista
 • Vastuullisuus sosiaalisissa suhteissa
 • Oma käytös ja asenne voi olla ”lukko” tai vastaavasti portti johonkin uuteen.
 • Kyky tuntea myötätuntoa muita kohtaan lähtee myötätunnon kokemuksesta itseä kohtaan

Mari Louhi-Lehtiö on onnistuneesti yhdistänyt EASEL päiviin vahvaa tieteellistä perustaa mm. neurotieteiden alueelta, joka yhdistyy käytännön esimerkkien kautta kuulijalle ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Voin lämpimästi suositella sekä EASELiä työskentelymuotoa, että Maria vaikuttavana valmentajana/kouluttajana/luennoitsijana.”

“Yrityksemme tukee asiakasyrityksiä johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämisen alueilla. Olemme tehneet yhteistyötä Mari Louhi-Lehtiön kanssa EASELin parissa. Opiskelin itse EASEL Ohjaajaksi Marin toteuttamassa 1 vuoden kestävässä valmennuksessa ja lisäksi hän on toteuttanut organisaatiollemme valmennuspäivän, jossa tutkimme EASELia sekä vahvan teoriaosuuden, että kokemuksellisen työskentelyn avulla Savikon hevosten kanssa. Sosioemotionaaliset taidot korostuvat työssämme kun valmennamme yritysten esimiehiä, johtajia sekä työyhteisöjä. Valmentajan terve itsetuntemus ja kyky tuntea empatiaa – uppoamatta siihen, ovat tärkeitä menestystekijöitä työssä onnistumisessa. EASEL tarjoaa merkityksellisen jäsentämisen ja oppimisen alustan valmentajan työhön. Mari Louhi-Lehtiöllä on erinomainen kyky yhdistää tieteellinen ja tutkimuksellinen perusta käytännön arkeen. Marin työskentelyote on intensiivinen ja vakuuttava.

Monet asiakasorganisaatiot/ yritykset kamppailevat jatkuvassa muutoksessa markkinatilanteen sykkeen vaihtelussa. Työpaikoilla tarvitaan joustavuutta ja muutoskykyisyyttä sekä toisaalta sinnikkyyttä valittujen strategioiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Mari Louhi- Lehtiö avasi valmennuspäivän aikana ymmärrystä ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksiin kiinnostavalla tavalla mm. sosiaalisen neurotieteen näkökulmasta. Olemme saaneet havaita, että asiakasyritysten esimiehet ovat kokeneet oivalluksia oman toimintansa kehittämisessä EASELin viitekehyksestä nostettujen näkökulmien johdosta.