EASEL Leader – VALMENTAVA ESIMIES

ESIMIEHEN SOSIAALISET TUNNETAIDOT, TYÖYHTEISÖJEN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN ja VALMENTAVA johtamiNen

Helpottaisiko sinuakin, jos saisit lisää konkreettisia työkaluja ja taitoa ihmisten hyvään johtamiseen?   Miten olisit ja  toimisit, jos kaikki ihmiset tekisivät asioita hyvässä sovussa sitoutuneesti ja kehittäisivät työtään omatoimisesti, noudattaisivat annettuja ohjeistuksia ja reagoisivat aktiivisesti havaitsemiinsa ongelmiin? Paineenkin alla? Onko se sinusta ylipäätään mahdollista?

Esimies ja sisäinen kehittäjä on helposti monen tulen välissä ja usein aika yksin, mutta esimiesten työssä jaksamisesta puhutaan vähemmän kuin työntekijöiden.  Kovan paineen alla olevilla SOTE-, kasvatus- ja opetusaloilla tehdään lisäksi nk. vaativaa vuorovaikutustyötä, mikä asettaa lähiesimiehille kaksinkertaiset vaatimukset. Esimiehen on oltava kaiken muun lisäksi myös mentori, sparraaja, tukija, tunnekuorman apusäätelijä, rajaaja ja välillä stressaantuneissa työyhteisöissä rajoihin palauttajakin. Siinä on yhdelle ihmiselle monta hattua, joiden välillä on osattava sujuvasti liikkua ja joskus jopa saman keskustelun aikana. 

Olemme kehittäneet tämän valmennusohjelman tehokkaaksi osoitetun kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen EASEL Ohjaaja – koulutuksen pohjalta vahvistamaan sekä omia sosiaalisia tunnetaitojasi ja jaksamistasi että taitoasi johtaa ja tukea ihmisiä ja työyhteisöjä.  Vahvistat omia voimavarojasi ja täydennät työkalupakkiisi räätälöidysti juuri ne tietotaidon lisäosat, jotka tarvitset jotta sinä ja tiimisi menestytte  ja voitte hyvin. Ja jaksat nauttia elämästäsi vielä työpäivän jälkeenkin!

Tässä koulutusohjelmassa vahvistat itsetuntemustasi ja osaamistasi siitä, miten parhaiten ohjaat ja johdat ihmisiä missäkin tilanteessa ja miksi juuri sillä tavalla. Määrittelet jälleen millainen esimies haluat olla ja tiedät miten mahdollistat alaisillesi maksimaalisen tuootavuuden ja hyvinvoinnin, miten viet muutosprosessit läpi ja koutsaat vastaavasti omista alaisistasi hyviä ihmisten johtajia ja muutoksen tekijöitä. Olet myös vaativan vuorovaikutustyön erityisosaajana todellinen lahja kaikille vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville alaisillesi.

EASEL Leader – valmennus on kokemuksellinen ja tutkittuun tietoon perustuva työnohjauksellinen koulutus tai koulutuksellinen työnohjaus, joka toteutetaan pienessä luottamuksellisuuteen sitoutuvassa ryhmässä. Leader – ryhmään kootaan osallistujat, joiden työnkuvassa painottuu lähiesimiestyö ja/tai sisäinen kehittäminen. EASEL Leader antaa konkreettisia työkaluja sekä vahvan teoriapohjan psykobiologiaa ja sosiaalisen neurotieteen tutkimustietoa arkikielellä ja käytäntöön linkitettynä. Niiden avulla syvennät ymmärrystäsi arjen tilanteista ja omistakin reaktioistasi. Teoria syvenee käyttöpääomaksi jo lähipäivissä, koska vaikuttaville kokemuksellisille harjoituksille ja mielenkiintoisille keskusteluille on pienessä 8-12 hengen ryhmässä aikaa. Etkä istu hetkeäkään periteisessä luentosalissa. Keskustelujen teemat nousevat osallistujien omista kokemuksista ja kouluttajat huolehtivat siitä, että teoria ja työkalut linkittyvät niihin. Jokaista myös sparrataan rakentamaan EASELista omannäköisensä ja soveltamaan oppimaansa omassa työssään.

Voit ohjelman hyväksytysti suoritettuasi käyttää halutessasi myös EASEL Ohjaaja – nimikettä, sillä perussisältö on molemmissa sama. Leader – ryhmään vain kootaan osallistujat, joiden työnkuvassa painottuu lähiesimiestyö ja/tai sisäinen kehittäminen. Ohjaaja – koulutuksessa painottuu enemmän vaativa vuorovaikutustyö asiakasrajapinnassa (terapia, ohjaus, kasvatus, opetus jne.) ja mahdollisesti eläinavusteisen tunnetaitovalmennuksen sisällyttäminen omaan työhön. 

”Olen kansainvälisen asiantuntijaorganisaation vetäjä  ja takanani on 16 vuotta valmistumisenjälkeistä työuraa, jonka aikana olen käynyt lukuisissa erityyppisissä esimies- ja johtamiskoulutuksissa. Viimeisin pidempi johtamiskoulutus oli kolmisen vuotta sitten. Kaikki nuo sinänsä varsin korkeatasoiset koulutukset ovat valitettavasti jättäneet tyhjän aukon johtamistyön palapeliin asioissa, jotka liittyvät  vaikeiden esimies-, johtamis ja yhteistyön ytimeen eli ihmisten kanssa toimimiseen ja miksi se toisinaan tuntuu niin vaikealta ja raskaalta. EASEL – koulutus on ollut silmiä avaava ja voimauttava. Olen oppinut ymmärtämään omia reaktioitani ja muokkaamaan omia toimintatapojani entistä paremmin kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Jos ei tunne itseään riittävän hyvin ja tiedosta, miten itse vaikuttaa toisiin, on raskasta olla hyvä esimies ja sisäinen kehittäjä. Jos ihmisten kanssa ”vääntäminen” kiinnostaa, mutta myös väsyttää tai hermostuttaa, lähde tähän koulutukseen! EASEL-koulutuksen näkemyksellisyys ja henkilökohtaisuus ovat tarjonneet minulle sen puuttuvan osasen, jolla koen nyt palapelini olevan aiempaa täydellisempi. ”

Mitä EASEL on antanut ja voisi antaa vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien hoitotyön esimiehille? EASELin työkalujen ja teoriapohjan avulla olen saanut kulkea upean matkan kohti oman itsetuntemukseni lisääntymistä, tunnetaitojen ja vuorovaikutuksen vahvistumista ja tietenkin kohdata monta upeaa ihmistä, joita ilman tämä matka ei olisi ollut tällainen, kuin se oli. Jokainen opiskeluviikonloppu vietettiin turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä, joka kannusti tutkimaan omaa itseä, oppimaan lisää omista toimintatavoista sekä kipupisteistä, ottamaan etäisyyttä asioihin ja tarkistelemaan niitä kriittisesti, mutta lempeästi. Kiitos!

Esimiehen ja hoitotyön asiantuntijan roolissa olen oppinut huomaamaan, että EASELin työkalut ovat se perusta ja kivijalka, jonka varaan rakennetaan yhdessä työntekijöiden kanssa toimiva työyhteisö. EASEL koulutus auttaa esimiestä oppimaan itsetuntemuksen vahvistamista, hyvän toimintakulttuurin tarkentamista, omien tunteiden ja toisilta tarttuvien tunteiden erottamista, stressin merkitystä vuorovaikutuksessa sekä omista arvoista ja rajoista kiinni pitämistä. Oppimiensa EASELin tunnetaito- ja vuorovaikutustyökalujen avulla esimies voi tukea hoitajia heidän omalla matkalla kohti parempaa itsetuntemusta, itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua ja empatiaa, ihmissuhdetaitoja sekä vastuullista päätöksentekokykyä. Näitä kaikkia tarvitaan hoitotyössä ja työyhteisöjen arjessa. Ilman hyviä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, ymmärrystä oman hyvinvoinnin tärkeydestä ja stressin vaikutuksesta sekä näiden kaikkien yhteydestä työilmapiiriin ja asiakastyöhön, etenkin muistisairaiden parissa, hoitajat kokevat enemmän uupumusta työssään. EASELin tunnetaito ja vuorovaikutustyökalut  auttavat hoitajia kohtaaman ja auttamaan muistisairaita ja heidän omaisiaan sekä jaksamaan itse vaativassa hoitotyössä.

EASEL on opettanut minulle, että toisia kunnioittava ja huomioon ottava toiminta, yhdessä sovitut pelisäännöt ja oman vastuun kantaminen vahvistavat työpaikan psykologista turvallisuutta sekä turvallista tunneilmapiiriä. Turvallisen tunneilmapiirin luominen on perusta hyville vuorovaikutustaidoille, kollegiaalisuudelle, tunnetaitaville työntekijöille sekä avoimelle, toisia kannustavalle ja oppimista edistävälle työyhteisöille, jossa ihmislähtöinen työkulttuuri on työnteon ytimessä. ”

EASEL Leader vastaa esimiesroolin mukanaan tuomiin tarpeisiisi treenaamalla sekä omia tunne – ja vuorovaikutustaitojasi että psykologisen johtamisen osaamistasi. Koulutus on dialoginen, psykoedukatiivinen ja kokemuksellinen prosessi. Prosessoit oppimaasi usealla tasolla: oma kokemus, ryhmän kokemukset, mitä opin ja opitun soveltaminen omassa työssä. Oman kokemuksellisen oppimisprosessisi syventämiseksi tietyt vuorovaikutuksen dynamiikan ja lainalaisuuksien demonstraatiot ja vaikuttavat kokemukselliset harjoitukset ovat osa koulutusta ellei sinulla ole terveydellistä estettä niihin osallistumiseen. Opiskelu tapahtuu pienessä ryhmässä, jossa teoriaopetuskin tapahtuu keskustellen ja liittäen sen omaan jo olemassa olevaan osaamiseen ja persoonaan. Sinun ei tarvitse muuttua joksikin toiseksi tullaksesi hyväksi ihmisjohtajaksi, päinvastoin, vaan vahvistaa omia tunne- ja vuorovaikutustaitojasi voidaksesi tehdä ihmisten kanssa työtä hukkaamatta itseäsi ja omia voimavarojasi. Samaa haluat alaisiltasikin ja tässä koulutuksessa opit rakentamaan  huipputiimejä.

VOIT TILATA OMALLE ORGANISAATIOLLESI LEADER- KOULUTUKSEN TAI LYHYEMPIÄ RÄÄTÄLÖITYJÄ VALMENNUSKOKONAISUUKSIA, TAI OSALLISTUA ITSE AVOIMEN HAUN KOULUTUSRYHMÄÄN.

Lähijaksojen sisältö

Koulutus koostuu kahdeksastatoista (18) lähipäivästä puolentoista vuoden aikana. Lähipäiviä on noin kerran kuukaudessa, ei heinä- eikä joulukuussa. Niiden välillä on henkilökohtaisia luku- ja pohdintatehtäviä omaan työhön liittyen. Valmennusohjelman lopulla kirjoitat ryhmässä jaettavan päättötyösi siitä, miten viet koulutuksessa opitun omaan työhösi ja työyhteisösi kehittämiseen. Lähijaksojen osallistujien tarpeiden mukaan räätälöityvä perusrunko on seuraava:

työpaja 2 pv Pelialueemme määrittäminen

Tutustuminen ja koulutuspaikan esittely sekä käytännön järjestelyt, turvallisuussopimus, oppimispäiväkirja. Jatkuvan ohjaavan arvioinnin periaate.

EASEL® Leader- valmennusohjelman rakenne, periaatteet ja suoritusvaatimukset

Johdatus vaativan vuorovaikutustyön edellyttämiin sosiaalisiin tunnetaitoihin ja EASELiin. SDT–motivaatioteoria, oppimiskäsitys, ihmiskäsitys jne. Huippuorganisaatioita yhdistäviä tekijöitä ja muutosten tyypilliset kompastukset. Työelämän arjen voimavaroja ja haasteita, ilmiöitä sekä niitä selittäviä biologispsykologisia tekijöitä. Yksilötason pulmia ei voida ratkaista organisaatiotasolla ja päinvastoin. Hyvän yhteistyösuhteen, hyvinvointia tukevan vuorovaikutuskulttuurin ja ansaitun johtajuuden rakentamisen perusprosessi.

Osallistujien tavoitteet ja toiveet itselle, toisilleen, kouluttajille ja valmennusohjelmalle

Kotiin lukutehtävä 1

2. työpaja 2 pv Itsensä johtaminen

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista

Omat tunnetaidot, vahvuudet, voimavarat ja vaaranpaikat. Kokemushistorian vaikutus turvallisuudentunteeseen ja hälytysherkkyyteen, itselle luontevaan vuorovaikutustyyliin, sekä omiin asenteisiin, uskomuksiin ja tulkintoihin toisista ja tilanteista. Itsensä johtaminen paineenkin alla. Tutkimustietoa ja EASELin psykoedukatiivisia työkaluja 1.

Johdanto EASELin integratiiviseen viitekehykseen ja esimiestyön käyttöteoriaan. Oma persoonallinen ”johtamisoppi”

Kotiin:

Lukutehtävä 2

3. työpaja 3 pv SOSIAALINEN TilanneHERKKYYS ja vuorovaikutustaidot

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista sekä keskeisten asioiden kertausta

Sosiaalisen tilannetajun ja vuorovaikutustaitojen treenaamista hauskojen mutta vaikuttavaksi osoitettujen aktiviteettiemme avulla. Tunteet informaationa ja sanaton viestintä. Toisten viestien kuuleminen niin kuin he ne tarkoittavat joutumatta itse samojen tunteiden vietäväksi.  Vuorovaikutustilanteiden suuntaan ja lopputulokseen vaikuttaminen. Tutkimustietoa ja EASELin psykoedukatiivisia työkaluja 2

Oman ammatillisuuden vahvuudet, rajat, työroolien monet hatut ja treenaamisen paikat vaativissa vuorovaikutustilanteissa.

Kotiin:

Lukutehtävä 3

työpaja 2 pv Se kuuluisa stressi ja hyvän vuorovaikutuskulttuurin rakentaminen

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista sekä keskeisten asioiden kertausta

Hyvä vuorovaikutuskulttuuri on tietoisesti rakennettava, huono syntyy yleensä pikkuhiljaa ja vähän vahingossa. Ihmiset sanovat, että ”meillä on mahtava porukka mutta huono ilmapiiri”. Yksilötaso ja vuorovaikutuksen ryhmädynamiikka. Vuorovaikutustyyli ja ryhmädynamiikan ilmiöt esimiehen nenän alla – milloin ja miten niihin pitää puuttua. Psykologinen turvallisuudentunne, arvioiminen ja rakentaminen. Negatiivisen stressin vaikutus muutokseen/oppimiseen, loogiseen ajatteluun, luovaan ongelmanratkaisuun, vuorovaikutukseen ja käyttäytymiseen. EASELin psykoedukatiivisia työkaluja 3.

Työyhteisön turvallisuuden tasot ja johtaminen. Tiimin kehityksen vaiheet ja turvallisuuden asteen arvioiminen, vaiheiden vaatimukset esimiestyölle. Laki määrittää minimin, etiikka maksimin ja arvot sen mitä  yrityksessä pidetään hyvänä ja oikeana… Organisaation tavoitteita ja työhyvinvointia tukevan arvopohjaisen toimintakulttuurin yhteistoiminnallinen rakentaminen ja  johtaminen. 

Kotiin:

Lukutehtävä 4

5. työpaja 2 pv toimintakulttuurin johtaminen ja haastavat tilanteet

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista

Miten toimintakulttuuri rakentuu ja miten siihen voi vaikuttaa. Arvopohjaiset menestystekijät – laki määrittää minimin, etiikka maksimin ja arvot sen mitä  yrityksessä pidetään hyvänä ja oikeana.  Organisaation tavoitteita ja työhyvinvointia tukevan kulttuurin yhteistoiminnallinen rakentaminen ja  johtaminen. Rajat, perustehtävä, merkityksellisyyden kokemus,  ammatillisen kehityksen vaiheet. Alisuoriutumiseen tai ohi maalin touhuamiseen puuttuminen. Yksittäiset myrkynkeittäjät, jännitteet ja ryhmädynaamiset ilmiöt esimiehen nenän alla – milloin ja miten niihin pitää puuttua. Kirkastuskeskustelu ongelmien tunnistamiseksi – jos tv on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta. Ohjauskeskustelun malli ja harjoittelu. Konfliktien sovittelu. Tunnetason korjaaminen.

Tiimin kehityksen vaiheet ja psykologisen turvallisuuden asteen arvioiminen, vaiheiden vaatimukset esimiestyölle.

Kotiin:

Lukutehtävä 5

6. työpaja 2 pv Muutosjohtaminen ja yhdessä kehittäminen työpaikalla

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista

Teoriaa, tutkimustuloksia, käytäntöä ja periaatteita. Muutoskäyrät ja tilanteiden analysoiminen. Muutoksen ennusmerkit johtamisen tukena. Sitoutuminen ja sitouttaminen. Miten tuet ihmisten motivaatiota, merkityksellisyyden kokemusta, innostusta ja jaksamista – ja jaksat itse. Yhdessä kehittämisen periaatteita ja työkaluja kaikkien osaamisen saamiseksi käyttöön.  Kehityskeskustelu EASELin tapaan.  Osallistavia työtapoja käytännössä.

Kaiken opitun ohjattu soveltaminen osallistujien kokemusten reflektoinnissa

Kotiin

Lukutehtävä

1 pv COACHING ... kääritään hihat!

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista sekä keskeisten asioiden kertausta

Opitun siirtäminen omaan työhön

Valmentava esimiestyö, coaching, yhteisöllinen johtaminen, esimiehen tunne- ja sosiaalinen äly

Päättötyön ohjeet

Kotiin:

Kirjallinen kehittämistehtävä käyntiin

Vapaavalintaista kirjallisuutta omaan työympäristöön ja –viitekehykseen liittyen

8. työpaja 1pv Coaching

Osallistujien kokemusten käsittelyä ohjausharjoituksina ja opitun linkittämistä niihin

Päättötöiden ohjausta

9. työpaja 1pv Coaching

Osallistujien kokemusten käsittelyä ohjausharjoituksina ja opitun linkittämistä niihin

Päättötöiden ohjausta

10. työpaja 2pv Päätöstyöpaja

Päättötöiden esittely

Juhlapäivällinen ja päätösseremonia ensimmäisen päivän illalla

Kokoava luento

Todistusten jako

Lopputöiden palauttaminen ja käsittely

Päättötyöt palautetaan kouluttajille sähköisesti 3 viikkoa ennen päätöstyöpajaa. Viikkoa ennen kurssilainen saa työnsä kirjallisen palautteen kera takaisin ja tekee mahdolliset tarvittavat tarkennukset ja korjaukset sekä toimittaa sähköisesti korjatun version EASEL Trainingille sähköiseen arkistointiin. Kurssilainen kopioi päättötyönsä paperiversioiksi jokaiselle osallistujalle ja kouluttajille päätöstyöpajassa jakamista varten

Poissaolot ja niiden korvaaminen

Valmennusohjelma on prosessinomainen ja vahvasti kokemuksellinen. Lähijaksoilla on siksi lähtökohtaisesti läsnäolovelvoite ja poissaoloille korvausvaatimus. Force majeure – syistä kohdallesi osuvan poissaolon korvaus tulee sopia vastuukouluttajan kanssa. Mikäli koulutus jää selkeästi kesken, se laskutetaan alkuperäisen sopimuksen mukaisesti, mutta kurssilaisella on mahdollisuus halutessaan suorittaa ohjelma loppuun ilman lisäkoulutusmaksua seuraavan alkavan koulutusryhmän mukana. Osallistuja vastaa silloin omista kuluistaan koulutuspaikalle. EASEL Training Oy ei sitoudu uuden koulutusryhmän järjestämiseen samalla paikkakunnalla tai tietyn ajan kuluessa. 

Hinta

3200€ + ALV 24%  laskutetaan 1 – 12 kuukausierässä toiveesi mukaan.

Kouluttajat

Mari Louhi-Lehtiö  FM AmO. ryhmätyönohjaaja psykoterapeutti

EASEL®-työmuodon kehittäjänä ja EASEL Trainingin toimitusjohtajana vastaan ohjelmiemme ja palvelujemme laadusta. Valmentajana oma erityisvahvuuteni syntyy siitä, että teen töitä hyvin erilaisten asiakaskuntien kanssa ja monenlaisissa rooleissa. Minulla on terveyden biokemistinä, johdon henkilökohtaisena sparraajana, työyhteisövalmentajana, tunnetaitovalmennukseen erikoistuneena opettajana, ryhmätyönohjaajana ja työnohjaaja-kouluttajana, sekä systeemisenä ja tunne- ja ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina eri rooleissani yhteensä yli kahdenkymmenen vuoden kokemus niin vaativasta vuorovaikutustyöstä kuin sitä tukevasta valmentamisesta ja luennoimisesta Suomessa ja ulkomailla. Olen työskennellyt kaikilla tasoilla suomalaisista ja ruotsalaisista kuntatyöntekijöistä EU-komission esimiehiin Brysselissä, erityisoppilaista ja perheistä SOTE- ja opetusalan ammattilaisiin, liike-elämässä toimintaansa kehittävistä pikkutiimeistä koko toimintakulttuuriaan uudistaviin työyhteisöihin. Teen tyypillisesti kaksi päivää viikossa terapiatyötä ja loppuviikon pyrin ennaltaehkäisemään sen tarvetta työskentelemällä työyhteisöjen, esimiesten ja vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien ammattilaisten kanssa.  Olen myös yksi  kilpailutetuista asiantuntijoista Kunteko2020 – kehittämisohjelmassa.

Muut kouluttajat valikoituvat eri alojen kokeneista EASEL Coacheista ja Trainereista kunkin koulutusryhmän osallistujien alan perusteella.

Yhteydenotot

Tiedustelut ja  räätälöitävien tilauskoulutusten tarjouspyynnöt pyydämme  sähköisesti alla olevalla yhteydenottokaavakkeella tai sähköpostitse  mari (at)easeltarining.fi. Ilmoittautuminen avoimiin ryhmiin sähköisellä lomakkeella Koulutukset – valikosta Ilmoittautuminen – linkistä. Avointen koulutusryhmien paikat täytetään soveltuvista hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä

osallistujien esiin nostamia oivalluksia yhdestä valmennuspäivästä:

 • Omien tunteiden tunnistaminen ja erottaminen sosiaalisissa tilanteissa syntyvästä ”tunnetartunnasta”
 • Tunteiden säätelyä voi harjaannuttaa, kun oivaltaa ihmisen aivoissa ja kehossa tapahtuvan prosessin. Kemiallisen cocktailin vaikutusten tiedostaminen ja oman tunteiden säätelykyvyn parantaminen ovat tärkeitä avaimia kehityksen tiellä.
 • Omien rajojen määrittely ja ”rajaloukkausten” käsittely. Kyvykkyyden kehittäminen kunnioittavaan tapaan kohdata toinen ihminen. Toisaalta oman ymmärryksen laajentaminen siten, että ei automaattisesti ajattele toisen ”tahallaan” loukanneen,  jos ei ole osannut itse sanottaa omia rajojaan.
 • Kohtaamiskyvyn kehittäminen toista arvostavalla tavalla ja hyväksymällä sen, että vuorovaikutuksessa on kaksi vastuullista osapuolta
 • Itsensä vapauttaminen ennakkokäsityksistä ja turhista olettamuksista
 • Vastuullisuus sosiaalisissa suhteissa
 • Oma käytös ja asenne voi olla ”lukko” tai vastaavasti portti johonkin uuteen.
 • Kyky tuntea myötätuntoa muita kohtaan lähtee myötätunnon kokemuksesta itseä kohtaan

”The best leadership training we have had in four years in the EU Commission. This should be compulsory to all the Heads of Departments” comments on Intranet

”Mari Louhi-Lehtiö on onnistuneesti yhdistänyt EASEL päiviin vahvaa tieteellistä perustaa mm. neurotieteiden alueelta, joka yhdistyy käytännön esimerkkien kautta kuulijalle ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Voin lämpimästi suositella sekä EASELiä työskentelymuotoa, että Maria vaikuttavana valmentajana, kouluttajana ja luennoitsijana.”

”I’ve worked with people like Mari for the past 15 years in helping businesses grow. After just 30 minutes with Mari I was blown away. She has such a wide area of expertise that she is able to help companies faster than anybody else. I’ve worked with therapists, business coaches, life coaches, impact coaches, you name it. And I am yet to meet somebody who actually understands how to impact the productivity of an employee and the performance of businesses better than Mari” Business consultant Marco  Robrt, Vantage Point Company, Silicon Valley

”Yrityksemme tukee asiakasyrityksiä johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämisen alueilla. Olemme tehneet yhteistyötä Mari Louhi-Lehtiön kanssa EASELin parissa. Opiskelin itse EASEL Ohjaajaksi Marin toteuttamassa 1 vuoden kestävässä valmennuksessa ja lisäksi hän on toteuttanut organisaatiollemme valmennuspäivän, jossa tutkimme EASELia sekä vahvan teoriaosuuden, että kokemuksellisen työskentelyn avulla Savikon hevosten kanssa. Sosioemotionaaliset taidot korostuvat työssämme kun valmennamme yritysten esimiehiä, johtajia sekä työyhteisöjä. Valmentajan terve itsetuntemus ja kyky tuntea empatiaa – uppoamatta siihen, ovat tärkeitä menestystekijöitä työssä onnistumisessa. EASEL tarjoaa merkityksellisen jäsentämisen ja oppimisen alustan valmentajan työhön. Mari Louhi-Lehtiöllä on erinomainen kyky yhdistää tieteellinen ja tutkimuksellinen perusta käytännön arkeen. Marin työskentelyote on intensiivinen ja vakuuttava.”

”Monet organisaatiot kamppailevat jatkuvassa muutoksessa. Työpaikoilla tarvitaan joustavuutta ja muutoskykyisyyttä sekä toisaalta sinnikkyyttä valittujen strategioiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Mari Louhi- Lehtiö avasi valmennuspäivän aikana ymmärrystä ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksiin kiinnostavalla tavalla mm. sosiaalisen neurotieteen näkökulmasta. Olemme saaneet havaita, että  esimiehet ovat kokeneet oivalluksia oman toimintansa kehittämisessä EASELin viitekehyksestä nostettujen näkökulmien johdosta.”

Arvomme

 • Kunnioittavasti ja hyväntahtoisesti
 • Rehellisesti ja läpinäkyvästi
 • Laajalla ammattitaidolla
 • Yhdessä

Koulutustilat

Valmennamme Suomessa ja ulkomailla asiakkaan toivomissa tiloissa. Omat koulutustilamme sijaitsevat Savikon Tila Vihdin Jokikunnalla HillSide Golfin naapurissa. Mikäli tilaat suljetulle ryhmällesi koulutuskokonaisuutta ja haluat siihen kokemuksellisia harjoituksia kokonaisuudessaan omissa tiloissanne, se onnistuu myös. Suunnitellaan yhdessä!

Kaikille, jotka haluavat sekä menestyä vaativassa työssään että voida hyvin ja jaksaa vielä pitää hyvää huolta rakkaistaankin.

© 2016 EASEL Training Oy.