Koulutuksista sanottua!

 Arvokkainta EASELissä on sen kyky muuttaa koulutukseen tullutta ihmistä aidosti ja syvästi. EASEL on voimallinen menetelmä ohjausalan ammatilliseen kasvuun. EASEL ei ole vain koulutus tai kurssi, se on kokemus. Kokemus, joka on ollut parantava, kasvattava ja minulle ammatillinen leijonanloikka. Mikään koulutus ei ole aiemmin saanut minua niin perinpohjaisesti muuttamaan tapojani yksityiselämässä ja ammatillisessa tavassani toimia vieläpä niin, että on aidosti, vaivaa nähden halunnut sen vapaaehtoisesti tehdä. EASEL ei ole vain hieno teoria, jonka voi lukea läpi, vaan se on syvällisen teoreettisen pohdinnan lisäksi menetelmä, josta vain kovapäisimmät ja kasvuun haluttomimmat pääsevät muuttumattomina läpi.

 Ohjaajakoulutuksista EASEL on ehdottomasti ollut paras, vaikuttavin ja tehnyt minusta erilaisen, kärsivällisemmän, syvempiä ratkaisuja löytävän ja innostavan uravalmentajan. Se on lisännyt varmuutta tekemiseen toimivien menetelmien oppimisen myötä. Olen tyytyväinen valintaani lukuisten työnohjaajakoulutusten joukosta. EASEL on mahdollistanut omien tunteiden vankemman sietokyvyn, lisännyt itsetuntemusta ja omaa tunteiden hallintaa. Se on lisännyt rauhallisuutta tekemiseen, avannut silmiä näkemään asiakkaan hyvinvoinnin kannalta olennaisia asioita. EASELin jälkeen käytän aiemminkin käyttämiäni menetelmiä EASEL-vivahteella, joka tekee niistä vaikuttavampia. Lisäksi lähestulkoon kaikki EASELin työkalut taipuvat erinomaisesti uraohjaukseen ja ovat rikastuttaneet kohtaamisia asiakkaiden kanssa. Olen niiden kautta löytänyt toimintamalleja moniin haastaviin tilanteisiin. Olemme yhdessä asiakkaan kanssa löytäneet asiakkaan kertoman mukaan parempia ratkaisuja, kuin olisi valmennukseen tullessa edes osannut odottaa. Väitän, että teen tällä hetkellä huikeasti laadukkaampaa uraohjausta, kuin ennen EASELiä. ”

Uraohjaaja, Kasvatustieteen maisteri

” Voin lämpimästi suositella EASEL – koulutusta asiantuntijalle tai esimiehelle, joka haluaa avartaa näkemyksiään ja toimintatapojaan omassa työssään ja saada työkaluja esimerkiksi haastavien tilanteiden käsittelyyn, hyvien työntekijöiden sitouttamiseen ja muiden motivoimiseen, sekä uudistusten ja toimintakulttuurin muutosten läpivientiin ja juurruttamiseen.

EASEL Ohjaaja – koulutusohjelman vahvuuksia ovat minusta yksilöllisyys ja syvyys. EASEL antaa konkreettisia työkaluja ihmissuhdetyöhön, mutta se tarjoaa myös vahvan teoriapohjan psykologiaa ja sosiaalisen neurotieteen tutkimustietoa, jonka avulla ymmärrän nyt paremmin kokemuksiani arjessa. Teoria syvenee käyttöpääomaksi jo lähipäivissä, koska vaikuttaville kokemuksellisille harjoituksille ja mielenkiintoisille keskusteluille on pienessä ryhmässä aikaa. Keskustelujen teemat nousevat osallistujien kokemuksista ja kouluttajat huolehtivat siitä, että teoria ja työkalut linkittyvät niihin. Jokainen sparrataan rakentamaan EASELista oman näköistään ja sovellat oppimaasi omassa työssäsi. Etkä muuten istu yhtään hetkeä 15 lähipäivästä perinteisessä luentosalissa.

EASEL-opinnot synnyttävät ammatillisen ja henkilökohtaisen kehittymisen prosessin, joka oli itselleni voimauttava ja silmiä avaava. Sen myötä olen oppinut ymmärtämään omia reaktioitani sekä muokkaamaan toimintatapojani entistä paremmin kuhunkin tilanteeseen sopiviksi. Prosessi on yksilöllinen, koska koulutuksen alkupuoliskolla on katsottava itseään ja omaa työtään rehellisesti ja arkailematta, niitä ei-niin-mukavia tai vaikeita piirteitäkin. Kokemukselliset harjoitukset ja ryhmän keskustelut olivat hyvin avaavia. Kun olin tutustunut lisää itseeni, oli helpompi nähdä mikä tahansa eteen tuleva vuorovaikutustilanne aiempaa laajemmin ja huomasin entistä paremmin mitä tiimini erilaiset persoonat tarvitsivat minulta hoitaakseen omia tonttejaan ja voidakseen paineenkin alla hyvin. Asioiden hoitaminen ja pulmien ratkominen ihmisten kanssa tuli helpommaksi ja vähemmän stressaavaksi.”

Kansainvälisen tiimin esimies

”Mitä EASEL on antanut ja voisi antaa vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien esimiehille?

EASELin työkalujen ja teoriapohjan avulla olen saanut kulkea upean matkan kohti oman itsetuntemukseni lisääntymistä, tunnetaitojen ja vuorovaikutuksen vahvistumista ja tietenkin kohdata monta upeaa ihmistä, joita ilman tämä matka ei olisi ollut tällainen, kuin se oli. Jokainen opiskeluviikonloppu vietettiin turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä, joka kannusti tutkimaan omaa itseä, oppimaan lisää omista toimintatavoista sekä kipupisteistä, ottamaan etäisyyttä asioihin ja tarkistelemaan niitä kriittisesti, mutta lempeästi. Kiitos!

Esimiehen ja hoitotyön asiantuntijan roolissa olen oppinut huomaamaan, että EASELin työkalut ovat se perusta ja kivijalka, jonka varaan rakennetaan yhdessä työntekijöiden kanssa toimiva työyhteisö. EASEL koulutus auttaa esimiestä oppimaan itsetuntemuksen vahvistamista, hyvän toimintakulttuurin tarkentamista, omien tunteiden ja toisilta tarttuvien tunteiden erottamista, stressin merkitystä vuorovaikutuksessa sekä omista arvoista ja rajoista kiinni pitämistä.

Oppimiensa EASELin tunnetaito- ja vuorovaikutustyökalujen avulla esimies voi tukea hoitajia heidän omalla matkalla kohti parempaa itsetuntemusta, itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua ja empatiaa, ihmissuhdetaitoja sekä vastuullista päätöksentekokykyä. Näitä kaikkia tarvitaan hoitotyössä ja työyhteisöjen arjessa. Ilman hyviä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, ymmärrystä oman hyvinvoinnin tärkeydestä ja stressin vaikutuksesta sekä näiden kaikkien yhteydestä työilmapiiriin ja asiakastyöhön, etenkin muistisairaiden parissa, hoitajat kokevat enemmän uupumusta työssään. EASELin tunnetaito ja vuorovaikutustyökalut  auttavat hoitajia kohtaaman ja auttamaan muistisairaita ja heidän omaisiaan sekä jaksamaan itse vaativassa hoitotyössä.

EASEL on opettanut minulle, että toisia kunnioittava ja huomioon ottava toiminta, yhdessä sovitut pelisäännöt ja oman vastuun kantaminen vahvistavat työpaikan psykologista turvallisuutta sekä turvallista tunneilmapiiriä. Turvallisen tunneilmapiirin luominen on perusta hyville vuorovaikutustaidoille, kollegiaalisuudelle, tunnetaitaville työntekijöille sekä avoimelle, toisia kannustavalle ja oppimista edistävälle työyhteisöille, jossa ihmislähtöinen työkulttuuri on työnteon ytimessä.”

Hoitotyön vastaava kuntayhtymässä, vastuualueena asumispalvelut

“EASEL® sopii mielestäni erittäin hyvin menetelmäksi lastensuojelutyöhön etenkin sellaisten lasten parissa työskennellessä, joilla on vaikeuksia tunnistaa, sanoittaa ja ilmaista tunteitaan sekä ymmärtää ja hallita omaa käyttäytymistään. Yleensä nämä tekijät vaikuttavat myös siten, että lapsella on vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa. Heillä ei ole kavereita, he ovat syrjäänvetäytyviä tai he joutuvat jatkuvasti ristiriitatilanteisiin kavereiden ja myös aikuisten kanssa sekä koulussa että kotona. Lastensuojeluilmoitus lapsesta sosiaalitoimistoon tulee yleensä siinä vaiheessa kun esim. koulussa on käyty ns. kasvatuksellisia keskusteluja vanhempien kanssa, lasta on pidetty välituntien aikana sisällä ja kotona kotiarestissa eikä mikään auta tai lapsi toistuvasti ajautuu esim. poliiisin kanssa tekemisiin väkivaltatilanteiden tai rikosten vuoksi. EASELin avulla lastensuojelussa pystytään tarjoamaan erilainen työskentelytapa asioiden käsittelyyn lapsen tai nuoren kanssa. Lapselle ja nuorelle annetaan tietoa tunteista ja käyttäytymisestä sekä konkreettisia malleja toimia toisin sen sijaan, että tyydyttäisiin toteamaan hänen toimineen väärin, jonka hän todennäköisesti itsekin jo tietää.

Koulutuksesta saatava tieto on ollut mielestäni sellaista, joka tulisi sisällyttää jokaisen sosiaalityöntekijäksi opiskelevan peruskoulutukseen.. Eläintyöpari on tunnekasvatustyössä suurena apuna, mutta EASEL – tunnetaitovalmennusta voi tehdä myös ilman eläinavustajaa. Koulutuksen myötä olen alkanut kiinnittää huomiota enemmän ihmisten tunnereaktioihin ja miettiä niiden takana olevia viestejä. Se on lisännyt ymmärrystäni asiakastyössä ja ihmisten kohtaamisessa.

On ollut tarpeellista taas vuosien jälkeen miettiä omaa viitekehystään sosiaalityössä ja myös arvioida nykyisiä työtapoja sekä miettiä uusia keinoja auttaa asiakkaita. Olen saanut koulutuksesta konkreettisia työmenetelmiä jaettavaksi myös kollegoille( mm. tarveämpärit). Tunteiden käsittely ja puheeksi ottaminen työskentelyssäni on lisääntynyt entiseen verrattuna erittäin paljon. Sosiaalityön viimeaikaiseen kirjallisuuteen perehtyessäni olen saanut vahvistusta siihen, että EASEL® sosiaalityön menetelmänä on mahdollinen, nykyaikainen ja lapsilähtöinen tapa työskennellä lastensuojelussa. Minusta tuntuu, kuin olisin matkalla eteenpäin kohti tulevaisuutta eikä paluuta menneeseen ole…”

Sosiaalityöntekijä

”Olin tutustunut Mari Louhi-Lehtiön kehittämään tunnekasvatuksen EASEL® -työmuotoon työskennellessämme ensin yksittäisten oppilaiden kohdalla yhteistyössä, Louhi-Lehtiö terapeuttina ja minä opettajana, ja sittemmin nähdessäni Louhi-Lehtiön lähestymistavan vaikutukset hänen työskennellessään haastavan erityisluokan erityisluokanopettajana. Työn vaikuttavuus näiden nuorten ja heidän perheidensä voimaantumisessa on ollut vastaansanomaton. Nuorten itsetuntemuksen ja omanarvontunnon lisääntyessä heidän hyvinvointinsa on lisännyt kykyä autonomiseen, itseohjautuvaan oman elämän ja oppimisen ohjaamiseen. Nyt olen itsekin EASEl Ohjaaja.

Rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri ei ole itsestäänselvyys koulumaailmassa ja silti se on OPS 2016 luonnoksen arviointiosuuden (luku 6) keskeinen elementti. Molemminpuolisen kunnioittamisen tavan löytäminen, yhteisen kielen luominen, luottamuksen herääminen, huolenpito, yhdessä tutkiminen ja oppiminen myös leikin keinoin ovat EASELin askelmerkkejä suhteen rakentamisessa. Ne ovat keinoja turvallisten oppimisen olosuhteiden rakentamiseen ja soveltuvat myös koulutyöhön aivan erityisesti uuden opetussuunnitelmaluonnoksen valossa. Jo itsestään selvänä tässä prosessissa on mukana osallisuutta edistävä ja keskusteleva, sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja kokemukselliselle oppimiselle perustuva toimintakulttuuri. Psykoedukaation avulla EASEL® tuo oppimisen aikaiseen arviointiin mukanaan syventyvän itsetuntemuksen, ymmärryksen vuorovaikutuksen voimasta ja oppimisprosessin ymmärtämisen myös tunnetasolla vaikeidenkin tunteiden osalta. EASEL®-prosessin tavoitteelliset vaiheet ovat vahvassa sopusoinnussa opetussuunnitelmaluonnoksen 2016 perusteiden kanssa.

EASEL® soveltuukin hyvin omaan jatkuvaan henkilökohtaiseen opetukseni ja arviointini kehittämiseen ja vahvistamiseen taustainstrumentiksi. Uskon sen soveltuvan hyvin myös yhteisöllisen työskentelykulttuurin uudistamisen työkaluksi perusopetuksessa, näin myös omassa työyhteisössäni.”

Erityisopetuksen johtaja

The best leadership training we have had in four years in the EU commission. This should be compulsory to all the Heads of Departments
EU-komission intranet 2010

”EASEL®-työmuoto on helppo ottaa osaksi luokanopettajan työtä, koska se on linjassa uuden opetussuunntelmaluonnoksen kanssa. EASELin omaksuminen oppimisympäristöksi on tuonut omaan työhöni sen ”puuttuvan pala”, jota olen etsiskellyt erilaisista käytännön menetelmistä. Omaan viitekehykseeni liitettynä ne yhdessä muodostavat toimivan työkalupakin, jonka työkaluja käytän tietenkin myös itseeni.

EASEL® on sosiaalisten tunnetaitojen vahvistamiseen kehitetty työmuoto, jota toteutetaan osana muuta opetus-, ohjaus ja terapiatyötä. Se eroaa muista tunnekasvatusohjelmista siten, että se sisältyy koko koulupäivän kaikkeen oppimistoimintaan. EASEL®: in työkalujen avulla olen työssäni luokanopettajana saanut monta oppituntia takaisin raiteilleen, kun oppilaiden vaikeina kokemia tunteita ei torjuta kieltämällä tai komentamalla, vaan niitä työstetään heidän kanssaan heti tuen tarpeen ilmetessä. EASEL® luokan oppimisympäristönä edistää oppilaiden itseohjautuvuutta, ylläpitää motivoituneisuutta opetussuunnitelman mukaisten oppiaineiden oppimiseen, muuttaa työrauhan vaalimisen yhteisölliseksi arvoksi, antaa oivallusta oman ja toisten työn arvostamiseen sekä mahdollistaa oppilaan yksilöllisen ohjaamisen osana luokkamuotoista perusopetusta.

Muutaman vuosikymmenen kasvatuksen kenttätyötä tehneenä ja monista kokeiluista viisastuneena käytössäni on työmuoto, joka helpottaa myös omaa työtäni. EASEL®: in myötävaikutuksesta oppitunneillani on nykyisin rennompi ilmapiiri. Olen onnistunut tutustumaan oppilaisiini vieläkin lähemmin ja hyvän koulupäivän rakentamisesta on tullut yhteinen asiamme. Kiireetön koulupäivän aloittaminen ja jokaisen oppilaan kohtaaminen hänen situaatiotaan ymmärtäen avaavat uusia ovia yhteisessä tehtävässämme tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus yltää parhaaseensa. Tällaisessa oppimisympäristössä myös aikuiset voivat paremmin.”

Luokanopettaja

“Sisällöiltään koulutus on ollut todella paljon laajempi kuin ennakoin. Se on sisältänyt valtaisan paketin teoriaa ja työkaluja, ohjauskeskusteluja sekä kokemuksellisia harjoituksia. En mitenkään osannut ennakoida sitä valtavaa muutosta, minkä koulutus minussa itsessäni on saanut aikaan. Muutos on koskettanut tapaani tuntea, ajatella ja toimia. Se on myös hionut arvojani, jotka koskevat luontoa, eläimiä sekä vuorovaikutusta ihmisten ja eläinten välillä.

En muista, että olisin aikaisemmin kokenut yhtä tietoisesti vastaavanlaista minän kyseenalaistamista niin, että se olisi tapahtunut riittävän turvallisessa ympäristössä ja tilanteessa, joka olisi mahdollistanut innostavan muutoksen erilaisten puolustusmekanismien heräämisen sijaan. Muutosta on varmasti tapahtunut jatkuvasti pienin ja välillä suurinkin askelin, mutta uskon nyt oppineeni siitä paljon enemmän, koska olen kyennyt tarkastelemaan koko tapahtumaketjua tietoisesti, metatasolla. Olen oppinut paljon itsestäni ja sisäisistä rakenteistani.

Yksi merkittävä oppimiskokemus liittyy tapaani opiskella ja oppia uutta. EASEL-koulutuksen myötä olen saanut kokemuksen siitä, miltä tuntuu aito oppimisen ilo ja puhdas sisäinen motivaatio, joka on syntynyt muun muassa turvallisuuden tunteen, hyväksynnän ja yhteenkuuluvuuden kokemuksen, yllätyksellisyyden ja esteettisten kokemusten kautta. Minussa syntynyt oppimisen ilo tulee kantamaan pitkälle.

Eräs koulutuksen hienoimmista opetuksista on ollut se, kuinka herkkiä ja haavoittuvaisia me voimme olla kohdatessamme uutta tai jakaessamme toisille palasen aidosta itsestämme. Koulutus antoi mahdollisuuden kokea tämän tunteen itse, mutta kuitenkin niin turvallisessa laumassa, että haavoittuvuus ei tuntunut häpeälliseltä tai musertavalta. Uskon nyt oman kokemukseni kautta ymmärtäväni aiempaa paremmin haavoittuvuutta ja häpeää, mikä auttaa minua eläytymään empaattisemmin myös asiakkaideni kokemusmaailmaan. Olen saanut vierailla Rivendellissä, ja olen siitä äärimmäisen kiitollinen. Toivoisin, että asiakkaani kokisivat myös saman.”

Psykologi

“Hakeutuessani EASEL®Ohjaaja-koulutukseen luulin tietäväni mihin olin ryhtymässä. Olin kovin tarkkaan tutkinut nettisivujen kautta mitä koulutus pitää sisällään ja mitä easel on. Huolimatta ennakkovalmisteluista, en kyllä todellakaan tiennyt mihin lähdin. Ajatukseni koulutuksesta oli ennakkoon kovin suppea ja sainkin koulutukselta paljon enemmän mitä olin odottanut. On jokseenkin mahdotonta kertoa mitä kaikkea oman prosessini varrella on tapahtunut. Halu kehittyä ohjaajana on kasvanut. Toisaalta matkan varrella on noussut monta kysymystä lisää ja into etsiä lisää tietoa ja selkeitä puutteita omassa teoriapohjassani. Jos voin itse EASELiä tehden antaa ohjattavilleni edes murto-osan siitä mitä olen itse kokenut, olen kovin onnellinen.

Kokemuksellinen prosessikoulutus on ollut monilta osin vaikuttava ja mieltä avartava. Vuorovaikutteiset harjoitteet eläinten kanssa olivat yllättävän vaikuttavia. Prosessin aikana olen kokenut itse asioita ja käynyt läpi itselleni uusia työkaluja. Halu oppia lisää ja tiedon soveltamista ja syventämistä on herännyt. Olen jotenkin aina nauttinut suunnattomasti kokiessani oivalluksia liittyen niin tiedon syventämiseen kuin oman elämäni asioihin. Prosessini aikana koen ottaneeni easelin ajatusmaalimaa melko huomaamattomasti osaksi itseäni omaa elämääni ja työminääni. Olen pohtinut omaa elämääni paljon easel työkalujen avulla ja huomaan käyväni keskusteluja itseni kanssa. Itselleni työkaluista kuitenkin eniten kolahti tarveämpärit. Kuuntelen enemmän itseni ja olen armollisempi itselleni. Tietoisuus itsestä ja oman jaksamisen tarkkaileminen on tullut tärkeämmäksi itselleni. Teenhän työtä persoonallani, joten itseäni on vaalittava. Toki edelleen minulle on äärimmäisen tärkeää tehdä työni hyvin, mutta se miten sitä haluan tehdä, on muovaantunut. Koen äärimmäisen tärkeänä töissä hetket lasten kanssa.

Eipä sitä ihan olisi uskonut mihin prosessiin sitä lähti. Oman kokemukseni mukaan Easel ei ole pelkästään työmuoto ja ohjauksen työmuoto. Siitä tulee itselleen tapa elää. Vuoden aikana omaan elämään on mahtunut monia isoja asioita. Asiat on kuitenkin helpompi käsitellä ja kohdata nyt. Tästä on hyvä ihmisen jatkaa. Suosittelen lämpimästi jokaiselle lastensuojelun työntekijälle EASEL®Ohjaaja-koulutusta”

Sosionomi

“Koulutuspäivien aikana sain vihkon täyteen muistiinpanoja, joista en useinkaan vielä kirjoittaessani ihan saanut kiinni. Siksi kai tuo kirja käsissäni kuluu edelleen, koska muistiinpanot aukeavat aina uudella tavalla kun ”kiinnityspintaa” on tullut lisää.

Ryhmässämme oli alusta asti avoin ja hyvä henki. Jokainen toi persoonallaan vahvan elementin tähän prosessiin. On ollut hienoa tutustua erilaiseen pedagogiikkaan. Saamamme kirjavinkit ja lukutehtävät olivat erinomaisia! Lähipäivien teoriaosuudet olivat aikamoista tykitystä, mutta positiivisessa mielessä. Rautaisannos ajatuksia virittävää asiaa, josta vimmatusti yritin saada itselleni vahvoja muistijälkiä. Opin myös kellumisesta.

Tämä on ollut ennen kaikkea henkisen kasvun prosessi. Lisäksi koin arvokkaana teoreettisten viitekehysten kytkemisen prosessiin. Oman viitekehyksen pohtiminen ja kuvaaminen oli hyödyllistä. Onneksi sain kulkea tämän reitin EASELin maastossa. Matka jatkuu!

Sosioemotionaaliset taidot korostuvat työssämme kun valmennamme yritysten esimiehiä, johtajia sekä työyhteisöjä. Valmentajan terve itsetuntemus ja kyky tuntea empatiaa – uppoamatta siihen, ovat tärkeitä menestystekijöitä työssä onnistumisessa. EASEL tarjoaa merkityksellisen jäsentämisen ja oppimisen alustan valmentajan työhön. Mari Louhi-Lehtiöllä on erinomainen kyky yhdistää tieteellinen ja tutkimuksellinen perusta käytännön arkeen ja hänen työskentelyotteensa on intensiivinen ja vakuuttava.

Monet asiakasorganisaatiot/ yritykset kamppailevat jatkuvassa muutoksessa markkinatilanteen sykkeen vaihtelussa. Työpaikoilla tarvitaan joustavuutta ja muutoskykyisyyttä sekä toisaalta sinnikkyyttä valittujen strategioiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. EASEL avasi ymmärrystäni ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksiin kiinnostavalla tavalla sosiaalisen neurotieteen näkökulmasta. Olen saanut havaita, että asiakasyritysten esimiehet ovat kokeneet oivalluksia oman toimintansa kehittämisessä  EASELin viitekehyksestä nostettujen näkökulmien johdosta.”

Yritysvalmentaja

“Tämä oppimisprosessi on ollut syvällinen. Koen, että paperille en saa sitä kirjattua sellaisena kuin sen elin terapialasteni ja heidän vanhempien kanssa. Oma opiskeluvuoteni on ollut kaikessa haastavuudessaan hyvin antoisa, matka Vihtiin on pitkä ja monimutkainen. Oppimisprosessi antoi minulle hyvin käsityksen siitä, mitä toleranssiympyrä tarkoittaa ihan omakohtaisesti. Mitään en kokemuksesta pois antaisi, olen halunnut kyseiseen koulutukseen monta vuotta ja nyt kun opiskelu mahdollistui, ymmärrän, että tätä prosessia myös henkisen kasvun näkökulmasta kannatti odottaa!

Toimintaterapia ja EASEL linkittyvät toisiinsa hyvin, kokemukselliset tunnetaitoharjoitukset tuovat vaikuttavuutta ja ovat luonnollisia. Vaikka edelleen kanssa kohtuullisen suurta pelikassia mukanani, minulla on myös tieto, että oppimisympäristö on jo kahden ihmisen kohtaaminen ja sellaisenaan arvokas. Easel®, mahdollistaa tavoitteellisen tunnetaitojen vahvistamisen luontevana osana muuta ohjaus-, kasvatus- ja terapiatyöskentelyä ja sopii niillekin asiakkaille, jotka eivät koe hyötyvänsä ”pelkästä puhumisesta”. Itse lasten toimintaterapiaa pääosin tekevänä, olen sitä mietlä, että lapset harvoin hyötyvät ”pelkästä puhumisesta”, menetelmät ovat toiminnallisia ja koulutukseni myötä ne ovat muuttuneet vahvemmin kokemuksellisiksi. Easel on tuonut minulle myös työkaluja vahvemmin työskennellä lasten vanhempien kanssa, osaan perustella vuorovaikutukseen perustuvia oppimiskokemuksia vanhemmille selkeämmin. Kykyni avata toiminnallisten kokemuksellisten työkalujen aikaansaamia prosesseja on syventynyt.”

Toimintaterapeutti

Omalla kohdallani vuoden kestänyt prosessi on ollut vaikuttava ja avannut uusia tapoja ymmärtää omia ja toisten tunteita ja käyttäytymistä. Sosiaalikonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen liittyy ajatus tiedollisten rakenteiden syntymisestä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Koen, että työpajat ryhmämme kanssa ovat auttaneet rakentamaan tiedollista ja kokemuksellista ”kirjahyllyä”, joka toimii jatkossa hyvänä pohjana omassa työssäni. Erityisen antoisaa on ollut kuulla ja oppia näkemyksiä tunteista ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta eri ammateissa toimivien ryhmäläistemme kautta. Moniammatillinen ryhmä on avannut koulutuksessa käsiteltyjä asioita monelta eri kantilta.

Voisi sanoa, että prosessi on ollut matka, joka ei lopu koulutuksen päätyttyä, vaan jatkuu hekilökohtaisena kasvuna läpi elämän. Koen, että EASELin avulla olen saanut ”pakattua matkalaukkuihini” tarpeellisia ja käytännöllisiä välineitä tälle matkalle. Mihin tieni viekin, minulla on mukana niin sanotusti ”hyvät eväät”. Koulutuksen aikana käyty oma prosessi on koskettanut syvällisesti oman olemiseni perustavia kokemuksia. Suuri anti on ollut juuri se, että EASELtyömuotona on avannut kokemustani monella eri tasolla tiedollisesta ajattelusta omien tunteiden ja kokemusten kautta perustavan laatuisiin ihmisenä olemisen kysymyksiin.

EASELissä kysytään, että ”Kuka olen ja mitä tapahtuu, kun tulen vuorovaikutukseen toisten kanssa?”. Ohjaajakoulutuksen alussa vastaukseni tähän kysymykseen oli näin jälkikäteen ajateltuna melko suppea ja täynnä kysymysmerkkejä. Kun nyt lopputyöni loppusuoralla ajattelen kysymystä, niin vastaukseni siihen on laaja ja monitasoinen. Olen saanut ymmärrystä itsestäni, toisista sekä siitä, että emme ole toisistamme irrallaan vaan olemme psykofyysisesti rakentuneet olemaan yhteydessä ja vuorovaikutuksessa. Tämä on yhteistä kaikille sosiaalisille eläinlajeille. Oman prosessini kautta motivaationi ymmärtää eläimen ja ihmisen välistä vuorovaikutusta ja suhdetta on kasvanut ja vahvistunut. Tiedän, että olen oikealla polulla.

Eläinlääkäri

“Työurani vuodesta 1999 olen tehnyt lasten sijaishuollossa ensin ohjaajana sittemmin hoitotyönvastaavana sekä esimiehenä ja yrittäjänä. Aloitin EASEL Ohjaaja – koulutuksen ensimmäisten joukossa 2000-luvun puolivälissä. Myöhemmin olemme tehneet Mari Louhi-Lehtiön kanssa paljon yhteistyötä eri verkostoissa sekä yhdessä kouluttaen. Marin 90 -luvun lopulla aloittama kehitystyö on synnyttänyt työmuodon joka kokoaa hienolla tavalla toimivia elementtejä monista teorioista ja menetelmistä kokemukselliseksi kokonaisuudeksi. EASEL® on menetelmä ja ajatusmaailma joka kaikessa monimutkaisuudessaan on lopulta hyvin yksinkertainen. Se pakottaa itsen äärelle ja itse asiassa kaikessa on kyse siitä ketä olemme ja mitä tapahtuu suhteessa toisiin.”
Sairaanhoitaja ja psykoterapeutti

 

  ”Mitä EASEL on antanut ja voisi antaa vaativaa vuorovaikutustyötä terveydenhuollossa tekevien esimiehille?

EASELin työkalujen ja teoriapohjan avulla olen saanut kulkea upean matkan kohti oman itsetuntemukseni lisääntymistä, tunnetaitojen ja vuorovaikutuksen vahvistumista ja tietenkin kohdata monta upeaa ihmistä, joita ilman tämä matka ei olisi ollut tällainen, kuin se oli. Jokainen opiskeluviikonloppu vietettiin turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä, joka kannusti tutkimaan omaa itseä, oppimaan lisää omista toimintatavoista sekä kipupisteistä, ottamaan etäisyyttä asioihin ja tarkistelemaan niitä kriittisesti, mutta lempeästi. Kiitos!

Esimiehen ja hoitotyön asiantuntijan roolissa olen oppinut huomaamaan, että EASELin työkalut ovat se perusta ja kivijalka, jonka varaan rakennetaan yhdessä työntekijöiden kanssa toimiva työyhteisö. EASEL koulutus auttaa esimiestä oppimaan itsetuntemuksen vahvistamista, hyvän toimintakulttuurin tarkentamista, omien tunteiden ja toisilta tarttuvien tunteiden erottamista, stressin merkitystä vuorovaikutuksessa sekä omista arvoista ja rajoista kiinni pitämistä.

Oppimiensa EASELin tunnetaito- ja vuorovaikutustyökalujen avulla esimies voi tukea hoitajia heidän omalla matkalla kohti parempaa itsetuntemusta, itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua ja empatiaa, ihmissuhdetaitoja sekä vastuullista päätöksentekokykyä. Näitä kaikkia tarvitaan hoitotyössä ja työyhteisöjen arjessa. Ilman hyviä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, ymmärrystä oman hyvinvoinnin tärkeydestä ja stressin vaikutuksesta sekä näiden kaikkien yhteydestä työilmapiiriin ja asiakastyöhön, etenkin muistisairaiden parissa, hoitajat kokevat enemmän uupumusta työssään. EASELin tunnetaito- ja vuorovaikutustyökalut  auttavat hoitajia kohtaaman ja auttamaan muistisairaita ja heidän omaisiaan sekä jaksamaan itse vaativassa hoitotyössä.

EASEL on opettanut minulle, että toisia kunnioittava ja huomioon ottava toiminta, yhdessä sovitut pelisäännöt ja oman vastuun kantaminen vahvistavat työpaikan psykologista turvallisuutta sekä turvallista tunneilmapiiriä. Turvallisen tunneilmapiirin luominen on perusta hyville vuorovaikutustaidoille, kollegiaalisuudelle, tunnetaitaville työntekijöille sekä avoimelle, toisia kannustavalle ja oppimista edistävälle työyhteisöille, jossa ihmislähtöinen työkulttuuri on työnteon ytimessä.”  

kuntayhtymän hoiva-asumisen hoitotyön vastaava