Mikä EASEL®?

Muutos on elämässä väistämätöntä, mutta kasvu on vapaaehtoista. EASEL  on kehitetty tämän päivän työelämän, koulumaailman ja SOTE – alan tarpeisiin ihmisille, jotka haluavat sekä menestyä työssään että voida hyvin. EASEL on kokonaisvaltainen työkalupakki ja ”vuorovaikutuksen LEAN-filosofia”, jonka avulla voit kehittää itseäsi vaativan vuorovaikutustyön erityisosaajana tai vahvistaa koko työyhteisön osaamista, tuottavuutta ja työhyvinvointia Siinä missä LEAN pyrkii vähentämään hukkaa, tuottamaan arvoa ja nostamaan tuottavuutta kehittämällä työprosesseja ja niitä toteuttavien ihmisten toimintatapoja ja ajattelumalleja, EASEL tekee samaa keskittymällä ammatilaisten omiin tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, työyhteisöjen vuorovaikutukseen ja toimintakulttuuriin, sekä ihmisten psykologisen johtamisen  ja yhdessä kehittämisen valmiuksiin työpaikoilla. Huono työilmapiiri ja vuorovaikutuskulttuuri syntyvät itsekseen, hyvä on rakennettava tietoisesti.

Muutos ja haasteet ovat elämässä väistämättömiä, mutta kasvu on vapaaehtoista. EASEL® – valmennusmenetelmän ja työkalujen avulla yksilöt ja työyhteisöt pystyvät sisällyttämään henkistä työhyvinvointia tutkitusti vahvistavat elementit suoraan omaan toimintakulttuuriinsa ja sitä tukevaan esimiestyöhön. Ajattelemme, että se on paljon järkevämpää ja eettisempääkin, kuin hyödyntää niitä vasta kun työhyvinvoinnin ja tuottavuuden ongelmat ovat jo niin isoja, että tarvitaan erityisiä toimenpiteitä tai peräti sairaslomia ja terapiaa. Ennaltaehkäisy näkyy suoraan myös työn laadussa ja viivan alla, samoin näiden asioiden sivuuttaminen.

Ajattelemme, että vaativaa vuorovaikutustyötä  tekevien ammattilaisten on tärkeä saada urallaan tilaisuuksia prosessinomaiseen itsensä ja työkalupakkinsa ammatilliseen vahvistamiseen. On suunnatonta osaamisen ja sydänten haaskausta joka kerta, kun yksikin vaihtaa alaa väsymisen tai kyynistymisen vuoksi. Tämän päivän työelämässä yhteys omaan sisäiseen suojaavaan tunne-elämään helposti häiriintyy. Stressioireet, pitkittyvät ristiriidat, toistuvat väärinymmärrykset ja häiritsevät jännitteet, alisuoriutuminen, työn tuottavuuden ja laadun pulmat, tilanteeseen sopimattomat tai kohtuuttomat tunnereaktiot, taitavien työntekijöiden tarve vaihtaa työpaikkaa pelkästään voidakseen jossakin muualla paremmin, esimiesten uupuminen jne. ovat kaikki merkkejä työpaikan toimintakulttuurin pulmista ja yksilötasolla sen hetkisten tunnetaitojen riittämättömyydestä suhteessa haasteisiin.

Hyödyt EASELista kaikissa palveluissamme tunnin luennosta tai  sparrauksesta pitkiin valmennuskokonaisuuksiin. Tyypillisiä asiakkaidemme toivomia teemoja ja kysymyksiä ovat mm.

 • toimintakulttuurin ja sisäisen vuorovaikutuksen kehittäminen  vastaamaan uusia tavoitteita, vahvistamaan tuottavuutta ja tukemaan hyvinvointia
 • henkilöstön sparraaminen kehittämistyössä ja muutosten läpi (SOTE, LAPE, OPS, VASU, Maakuntauudistus, YT:t yms.)
 • työyhteisön motivaation ja sitoutumisen vahvistaminen, alisuoriutumiseen puuttuminen
 • arvotyöskentely, arvojen avaaminen asiakaskokemuksina ja työyhteisön menestystekijöinä
 • tunnetaitovalmennusta ja EASEL – työkaluja vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville ammattilaisille
 • ansaittu johtajuus ja nk. hyvä esimiestyö
 • työyhteisön keskinäinen luottamus, erilaisuuden ymmärtäminen, muutosten sietokyky, motivaatio ja alisuoriutuminen
 • miten tuen tunne- ja vuorovaikutsutaitojen ja mentalisaatiokyvyn vahvistumista ohjattavissani
 • rajojen asettaminen,  miten korjataan
 • miten koulussamme, työyhteisössämme, perheessämme jne. toimin itse niin, että stressipisteet laskevat ja kaikki voivat hyvin, eivät alisuoriudu ja kestävät (työ)elämässä vastaan tulevia haasteita paremmin.
 • miten ilmapiiri saadaan levollisemmaksi, hyväntahtoisemmaksi ja yhteisöllisemmäksi niin, että konfliktien pitkittyminen, kiusaaminen, uhmakkuus ja käytöksen pulmat ennaltaehkäistään mieluummin kuin kehitellään keinoja puuttua sitten, kun haaveri on jo tapahtunut.
 • esimiesten työssäjaksamisen tuki ja räätälöity työnohjauksellinen valmennus kuormitttavien haasteiden ratkaisuun

Halvin ja helpoin tapa nostaa sitä kuuluisaa tuottavuutta, on rakentaa työyhteisöön arvopohjainen ja terveeseen vuorovaikutukseen perustuva toimintakulttuuri. Jo pelkkä epäkunnioittava puhe ja lieväkin torjutuksi tulemisen tunne herättävät itsesuojeluvaiston. Viime vuosina on osoitettu tutkimuksissa mm. miten pelkkä epäkunnioittava puhuttelu laski aikuisten kognitiivista kapasiteettia ja luovaa ongelmanratkaisukykyä  n. 30% ja avuliaisuuskin putosi puoleen. Huono työilmapiiri vaikuttaa dramattisesti työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Tutkimusten mukaan 90%:lla oman alansa huippuammattilaisista on erityisen vahvat sosioemotionaaliset taidot (tunneäly, EQ). Samoin vaikkapa psykoterapian vaikuttavuudesta jopa 80% tulee terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutussuhteen laadusta eli terapeutin sosioemotionaalisista taidoista rakentaa ja ylläpitää asiakkaansa kanssa terapeuttinen yhteistyösuhde. Googlen laajassa sisäisessä Project Aristotles – tutkimuksessa ainoaksi huipputiimit muista erottavaksi tekijäksi löytyi tiimin henkinen turvallisuudentunne – sen rakentaminen on kiinni tiimiläisten ja esimiehen omista tunnetaidoista. Samat ammattikunnat, joiden työ sisältää tunnekuormitusta ja vaativien vuorovaikutustilanteiden hallintaa, ovat myös tutkimusten mukaan tilastollisesti suurimmassa vaarassa sairastua depressioon: henkilökohtaista avustaja/hoitotyötä tekevät, sosiaalityöntekijät, terveydenhuollon ammattilaiset, opettajat, eläinlääkärit..

Vaikka tutkimusten mukaan vahvat tunnetaidot erottavat erinomaiset ammattilaiset keskinkertaisista, tutkitusti vaikuttavia koulutuksia on maailmanlaajuisestikin vähän ja ne on pääsääntöisesti kehitetty liike-elämän tarpeisiin ja tutkittu yliopisto-opiskelijoilla. EASEL®Ohjaaja – koulutus ja siitä esimiehille rakennettu EASEL®Leader – valmennuskokonaisuus on suunnattu vaativaa vuorovaikutustyötä jo tekeville oman alansa ammattilaisille. Kvantitatiivisen vaikuttavuustustkimuksen tulosten mukaan vuoden ajalle jakaantuva 18 päivän EASEL®Ohjaaja – koulutus vahvistaa tilastollisesti merkittävästi osallistujien tietoisen läsnäolon taitoa (MAAS) ja tunneälyä (SREI, Schutte et al.) vieläpä keskimäärin yli itse mittarin kehityksessä testattujen psykoterapeuttien keskiarvopistemäärän. EASEL Ohjaaja – koulutus antaa siis mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja vahvistamiseen jopa valmiiksi taitaville ja kokeneille ihmissuhdetyön ammattilaisille.

Ja EASEL – taitavat aikuiset ovat lahja lapsille ja nuorille. Tunnetaitoja ei voi varsinaisesti opettaa vaan ne opitaan vuorovaikutuksessa sellaisten aikuisten kanssa, joilla on itsellään vahvat sosiaaliset tunnetaidot. Lasten tunteidensäätelystrategiat, empatiakyvyn taso ja auttamisen halu ovat tutkitusti jokseenkin samat kuin heidän vanhemmillaan. Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja lastensuojelun palveluissa henkilökunnan omat tunnetaidot ratkaisevat myös kuinka hoidollispedagogsesti ja turvallisesti he vastaavat lasten tarpeisiin. Uuden kotimaisen Alkuportaat – tutkimuksen tulosten mukaan opettajien luokkaan rakentamalla tunneilmapiirillä on enemmän vaikutusta oppimistuloksille kuin käytetyillä opetusmateriaaleilla ja ryhmäkoolla. Tutkimukset käyttäytymisen muutokseen tähtäävistä ohjelmista ovat osoittaneet empaattisen, lämminhenkisen ja aidon vuorovaikutussuhteen olevan keskeinen vaikuttavuudelle. Sen rakentaa vain tunnetaitava aikuinen.

EASEL – valmennusten ja koulutusten  tavoitteena on valmentaa osallistujia omassa työssään fasilitoimaan erilaisia kehittämis-, oppimis- ja muutosprosesseja ja hyödyntämään EASELin tunnetaitovalmennusta ja keskisimpiä työkaluja. Yli 200 pilottikoulutuksiin osallistuneen ammattilaisen palautteen mukaan koulutus antaa sekä teoreettiset että käytännön valmiudet hyödyntää EASEL® – työmuotoa omassa työssä. Osallistuneiden kommentteja voit lukea Referensseistä.

Työmme salassapitovelvoitteiden ja yleensäkin itsensä kehittämisen henkilökohtaisuudesta johtuen emme mainosta asiakkaidemme nimillä. Asiakaskuntaamme ovat sekä julkisen että yksityisen sektorin työyhteisöt, oppilaitokset, yrittäjät ja yksityiset ihmiset. Asiakkaamme tulevat Suomesta ja EASEL – menetelmäkoulutuksiin myös ulkomailta. Eri taustakoulutuksen omaavien asiakkaiden kommentteja voit lukea Referenssejä – linkistä. Pidempiä EASEL – koulutusprosesseja on  tarjottu yhteistyössä myös mm. seuraavien oppilaitosten ja yhdistysten kanssa

 • Joensuun yliopisto
 • Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus EduCluster Finland
 • Mittuniversitet, Ruotsi
 • Nordanstig kommun, Ruotsi
 • EFE, Belgia
 • ProAgria ry
 • Settlementti ry
 • ELSA ry

Jung kirjoitti, että ihminen liittyy ryhmään aina identiteettinsä kustannuksella. EASELin yksi keskeinen tavoite on, että vahvojen tunnetaitojensa ansiosta ihminen voi samaan aikaan olla oma itsensä ja kuulua porukkaan ! Umberto Maturanan sanoin, rakkaus on tekoja, jotka mahdollistavat toisellekin elämisen omana itsenään. EASEL treenaa käyttämään vuorovaikutustilanteissa oman 50% mahdollisimman tehokkaasti ja pysymään tasapainossa niissäkin tilanteissa, kun ponnistelut eivät tuota toivottua lopputulosta. Johonkin yhteisöön kuulumisen tarve on meissä ihmisissä kaikkein syvin perustarve, johon suhteutuvat kaikki muut – turva, ilo, vapaus ja autonomia, vaikutusvalta ja kompetenssi, itsensä toteuttaminen jne. Sosiaaliset tunnetaidot auttavat nimenomaan tulemaan toimeen toisten kanssa vaarantamatta tasapainoaan tai hukkaamatta itseään, sekä vaikuttamaan vastuullisesti ja rakentavasti.

Jos sinua kiinnostaa eläinavusteinen työskentely, lue tästä lisää

EASELin eläinavusteinen työskentely tarjoaa työmuodon, joka perustuu yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen, luottamukseen ja välittämiseen. Yhteistyösuhde edellyttää aitoa läsnäoloa ja sitä voi harjoitella erinomaisesti muiden sosiaalisten laumaeläinten kanssa. Hevoset ja koirat ovat riittävän samanlaisia houkutellakseen meitä vuorovaikutukseen, mutta riittävän erilaisia tuntuakseen sosiaalisesti vaarattomilta harjotusvastustajilta. Eläinavusteisesta tunnetaitovalmennuksesta ja terapiasta kiinnostuneille Ohjaaja-koulutus tarjoaa muun sisällön ja omakohtaisten kokemusten lisäksi eläinavusteisen työskentelyn periaatteet, turvallisuuskysymykset, eettiset säännöt, asiakastyön prosessi ja perusaktiviteetit, ohjauksen periaatteet. Eläintyöparien soveltuvuus, hoito, koulutus ja valmistaminen vuorovaikutustyöhön. Eläintyöparien sekä asiakkaiden suojaaminen asiakastyön fyysisiltä riskeiltä, psyykkisiltä kuormitustekijöiltä ja työn tavoitteiden vastaisten asenteiden mallintamiselta tai vahvistamiselta. Mikäli opiskelija haluaa työskennellä eläinavusteisesti, hänen tulee läpäistä EASELin turvallisuuskoe oman koira- tai hevostyöparinsa kanssa.

Vuorovaikutusharjoitukset EASEL- hevosten ja koirien kanssa ovat todellinen mestarikurssi.

Vuorovaikutusharjoitukset EASEL– hevosten ja koirien kanssa ovat todellinen mestarikurssi. Otetaan sanat pois ja treenataan sanatonta viestintää (tunneviestintä, intuitio, intentio, kehonkieli), jonka ajatellaan muodostavan noin 90% ihmistenkin välisestä viestinnästä. EASEL – hevoset ja koirat antavat välittömästi palautteen. Nykyiset koirat ja hevoset ovat sellaisten yksilöiden jälkeläisiä, jotka ovat tuhansien vuosien ketjussa osanneet riittävästi ymmärtää ja kommunikoida ihmisten kanssa että ovat yleensä säilyneet hengissä ja saaneet jälkeläisiä. Maailman noin 4300 nisäkäslajista on vain parikymmentä kesytetty kotieläimeksi asti. Nykytiede täydentää kuvaa tuloksilla, joissa kaikkien tutkittujen nisäkkäiden aivoista löytyvät samat aivoalueet, vuorovaikutuksessa tarvittavat solutyypit jne. sekä parituhatvuotisen maailmankuvamme torjumat älykkyys ja tunteet.  EASELissa keskitytään aktivoimaan Jaak Pankseppin identifioimista kaikille nisäkkäille yhteisistä neurologisista radoista hoivaa, tutkimista/etsimistä ja leikkiä. Eläinavusteisen terapian laadukkaita kvantitatiivisia vaikuttavuustutkimuksia on vähän, mutta biokemian, sosiaalisen neurobiologian, eläinkognitiotutkimuksen ym. pohjalta on olemassa selkeät perusteet EASELin vuorovaikutusharjoituksille eläintyöparien kanssa, nimenomaan sillä tavalla kun ne EASELissa toteutuvat. EASELin perustelu eläinavusteiselle työskentelylle ei nojaa niinkään eläinavusteisen terapian vaikuttavuustutkimuksiin vaan on poikkitieteellinen keskeisinä kaikille nisäkkäille yhteinen kiintymyskäyttäytyminen ja neurologiset radat hoiva-etsiminen-leikki (Panksepp 2004) sekä koirien ja hevosten kyky tietoiseen ja tavoitteelliseen vuorovaikutukseen ihmisen kanssa (Cambridge Declaration 2012, esim. kokoava BrainMic – artikkeli, Duranton 2015), stressinsäätelyn tuki (Odendaal, 2000; Odendaal & Meintjes, 2003, Julies ym. 2012) sekä polyvagaalinen teoria ja sosiaalisen liittymisen järjestelmä (Leikola ym. 2016). Polyvagaalisuus auttaa ymmärtämään turvallisten kiintymyssuhteiden biologista perustaa ja sosiaalisen liittymisen merkitystä, mutta antaa myös perusteet hakea työmenetelmiä, joilla tapaamisten tunneilmapiiri saataisiin luotua mahdollisimman turvalliseksi ja sosiaalisen liittymisen järjestelmää tukevaksi, jotta terapeutti ja asiakas pystyvät työstämään asioita ja terapeuttinen muutos tulee mahdolliseksi..

EASEL – ohjelma tarjoaa mallin, jossa ohjaajan, asiakkaan ja mahdollisen eläintyöparin välinen suhde on keskeinen, ohjelma strukturoitu ja työskentely tavoitteellista ja arvioinnin kohteena. Ohjelma rakentuu portaittain etenevistä ohjatuista psykoedukatiivista työkaluista ja erilaisista aktiviteeteista, joihin voi kuulua ohjaajan erikoistumisen perusteella eläinavusteisia vuorovaikutusharjoituksia työhön koulutetun hevosen tai koiran kanssa. Eläintyöparin läsnäolo ei ole välttämätöntä ja eläinavusteiset harjoitukset ovat vahvuudeltaan sellaisia, että 10 minuutin harjoituksesta riittää prosessoitavaa usein tunniksi. Harjoituksissa ja niiden purkamisessa opitaan itsestä ja omista toimintatavoista, asenteista, ongelmanratkaisun tyyleistä jne., kehitetään tunne- ja sosiaalisia taitoja sekä saadaan mahdollisesti korjaavia kokemuksia, osaamista ja ideoita siirrettäväksi arkeen.

Eläinavusteisten harjoitustenkin prosessi etenee EASELissa seuraavien Suhteen Rakentamisen Prosessin portaiden kautta:

keskinäinen kunnioitus ja hyväntahtoisuus – yhteinen kieli – perusluottamus – välittäminen, avun pyytäminen, vastaanottaminen ja antaminen, hoiva – etsiminen, tutkiminen ja yhdessä oppiminen – heittäytyminen, luovuus, leikki – hyvä yhteistyösuhde, hyvinvoiva ja hyvää tulosta tekevä työyhteisö, ansaittu johtajuus, vaikuttava vanhemmuus

Hevosen kanssa harjoitellessasi EASEL tarkoittaa dominoivan johtajuuden sijaan yhdessä rinnakkain kulkemista, molemmilla oikeutta tulla kuulluksi ja velvollisuutta tilanteen mukaan ottaa vastuu siitä mitä seuraavaksi tehdään. Ohjelmat rakentuvat portaittain etenevistä ohjatuista vuorovaikutustilanteista, joissa eläin on pääsääntöisesti aina vapaana. Asiakkaan kanssa työskentely on tavoitteellista ja prosessin etenemistä ja vaikuttavuutta arvioidaan. Eläintyöparin mukaan ottamisen on kullakin tapaamiskerralla oltava perusteltua asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Ohjattaville jaetaan myös tietyt keskeiset tunnetyökalut kokemusten käsittelyä varten.

EASELissa yhtenä tavoitteena on vahvistaa myötäelämisen kykyä ja itsensä ja toisten kunnioittamista, ja sellaisten suhteiden rakentamista, jotka perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen ja välittämiseen. Siksi ohjaajan ja eläintyöparin suhteen tulee mallintaa miltä näyttää molemminpuoliseen kunnioitukseen, välittämiseen ja luottamukseen perustuva suhde. Sellaiseen suhteeseen ei voi sisältyä eläimen “käyttäminen terapiassa” eikä eläintyöparin pakottaminen asiakkaan kanssa vuorovaikutustilanteeseen, johon eläin ei halua. Ei toisia ihmisiäkään saa pakottaa oman halunsa mukaan. Siksi EASELissa ohjataan ihmistä “tekemään ystäviä” EASEL – eläimen kanssa ja eläintyöpari antaa rehellisen palautteensa mutta myös oikein kohdeltuna aina uusia tilaisuuksia yrittää uudestaan ja oppia. Ohjaaja on kuitenkin omassa koulutuksessaan läpäissyt testin oman koira- tai hevostyöparinsa kanssa ja tietää millainen suhde hänellä on oltava eläintyöparinsa kanssa, jotta asiakas ja eläin ovat joka hetki riittävän turvassa henkisesti ja fyysisesti. Ohjaajan ja eläintyöparin hyvä suhde mahdollistaa sellaisen asiakastyöskentelyn, joka “Koulutuksia” – linkissä olevalla videolla on mahdollista.

EASELissa eläintä ei koskaan käytetä hyväksi esim. rauhoittamaan hermostunut ohjattavaa. Ohjattavalle opetetaan keinoja itsensä rauhoittamiseen ja vasta sen jälkeen päästään tapaamiseen eläimen kanssa. EASEL® katsoo niin ihmisille kuin eläimillekin terapeuttiseksi ja eettiseksi ainoastaan hoivan, etsimisen/tutkimisen ja leikin aktivoimisen. Pelon tai aggression aiheuttaminen olisi sekä epäeettistä että turvallisuusriski. Asiakkaalle ei ole hyödyksi oppia säätelemään omia tunnetilojaan eläimen varassa myöskään siksi, että ohjaajan eläintyöpari ei ole asiakkaalla “käytettävissä” arjen eri tilanteissa.

Eläinten kanssa työskentely alkaa keskustelulla ilman eläintä, jatkuu ohjatulla havainnoinnilla ja etenee yhteen eläimeen tutustumiseen. Itsestä ja vuorovaikutuksen kirjoittamattomista säännöistä opitaan tutustumisprosessin ja lopulta yhteisen leikin kautta.  EASELissa “tehdään ystäviä” eikä niin kuin suomenkielessä sanotaan “saadaan ystäviä” – ja jos sitten ei saada, itsessä on jotakin vikaa.  EASELin periaatteisiin kuuluu, että jokainen ottaa vastuun vuorovaikutustilanteessa omasta puolikkaastaan, niin ihmisten kuin eläintenkin kanssa, ja hyväksyy, että toinen tekee omat päätöksensä omalla puoliskollaan. Eläimet ratkaisevat itse kenen kanssa työskentelevät ja kuinka pitkään yhtäjaksoisesti. Eihän toisia ihmisiäkään voi pakottaa leikkimään. Leikin luominen ja esim. seikkailuradan rakentaminen eläintyöparin kanssa avaa ohjattavalle harjoitteisiin lisää tasoja metaforien, symboliikan ja narratiivisen työskentelyn kautta.

Se mitä kohtaamisista kehittyy, on aina seikkailu, mutta lisääntyvien tunnetyökalujen myötä ohjattava voi entistä paremmin huolehtia itsestään ja vastata omasta osuudestaan vuorovaikutustilanteissa. Ohjaaja ei päätä asiakkaan ja eläimen puolesta mihin heidän suhteensa sillä kerralla riittää. Ohjaaja ei esim. sano, että tänään ratsastetaan, koska ohjaaja ei voi tietää saako ohjattava vallitsevassa mielentilassaan hevosta edes tulemaan luokseen. EASELissa prosessoidaan se mitä tapahtuu, ja tarvittaessa vaikka sitten sitä, että kahden kaupassa ei aina saa omaa haluaan läpi. Eläintyöparit ovat koulutettuja työmuotoon. Hetket eläinten kanssa ovat sykähdyttäviä ja vaikuttavia, kun ne tulevat vuorovaikutukseen vapaaehtoisesti ja antavat ihmiselle aidon palautteen.

Ohjauksessa prosessoidaan se mitä tapahtuu, miltä tuntuu ja mitä kokemuksesta voisi oppia. Eläinavusteisten hoiva- ja vuorovaikutusharjoitusten tavoite ei ole opettaa ohjattavalle koirankoulutustaitoja tai ratsastusta, vaikka niihinkin myöhemmässä vaiheessa saatetaan edetä. Ohjatussa vuorovaikutuksessa ryhmässä ja työmuotoon koulutetun eläimen kanssa opitaan itsestä ja itsestä suhteessa toisiin, omista toimintatavoista, asenteista, ongelmanratkaisutyyleistä jne.

Työmuodon yleinen prosessikuvaus on sovellettavissa eri kohderyhmille ja ohjaajan omaan teoreettiseen viitekehykseen. Ohjaustapa, psykoedukatiiviset työkalut sekä portaittain etenevät kokemukselliset hoiva- ja vuorovaikutusharjoitukset työmuotoon koulutettujen hevosten ja koirien kanssa mahdollistavat yksilöohjauksen osana ryhmäprosessia ja jonkun teeman toistuvankin työstämisen samalla kun prosessoidaan kokemusta tässä ja nyt.

Me uskomme

että jokainen aikuinen ja lapsi haluaa sekä olla ainutlaatuinen oma itsensä että tulla hyvin toimeen toisten kanssa. Ja että se on ihan mahdollista. Yksilöllisyys ei tarkoita itsekeskeisyyttä eikä oikeuta huonoa käytöstä. Yhteisöön voi kuulua hukkaamatta identiteettiään kun ihmissuhteet perustuvat molemminpuoliseen kunnioitukseen, luottamukseen ja välittämiseen.

Rakkaus on tekoja, jotka mahdollistavat toisellekin elämisen omana itsenäänUmberto Maturana

Jokainen haluaa menestyä työssään, pitää huolta läheisistään ja toivoo ennättävänsä ylläpitämään muitakin merkityksellisiä ihmissuhteita. Sekin on tehtävissä. Jokainen haluaa oppia uutta ja jättää maailmaan jonkunlaisen positiivisen jäljen itsestään. Jokainen myös haluaa tehdä parhaansa ja tarvittavia muutoksiakin, kunhan tietää mitä, miksi ja miten.

Me tiedämme 

että tämän päivän monimutkaisen maailman ärsyketulvassa, perheiden aikatauluissa ja työelämän vaatimuksissa haluaminen ei kuitenkaan aina yksin riitä ja askelmerkit hämärtyvät helposti. Nykyarki vaatii aivoilta ja kehon biokemialta niin paljon, että helposti ajamme fyysisestikin ison osan päivästä satasta kolmosvaihteella. Suurin stressin aiheuttaja on tutkitusti ihmissuhteet – joko suoraan tai kokemuksena, että muut tekevät sinun kannaltasi huonoja päätöksiä tai kritisoivat ilman, että voit asiallisesti puolustautua. Harva seikkailee unissaankaan yksin. Me tiedämme mihin kaikkeen voit vaikuttaa ja miten, jotta saat tehtyä omasta ja ympärilläsi olevien elämästä mahdollisimman hyvän.

Arvomme

 • Kunnioittavasti ja hyväntahtoisesti
 • Rehellisesti ja läpinäkyvästi
 • Laajalla ammattitaidolla
 • Yhdessä

Erityisosaamistamme on

ihmissuhteissa navigointi ja stressin negatiivisten vaikutusten vähentäminen. Hammaspulmat hoitaa hammaslääkäri, meidän asiakkaamme hakevat ammattilasta oppaakseen esim. kysymyksiin : Kuka minä olen tässä elämänvaiheessani ja miten haluan seuraavaksi kasvaa ammattilaisena, ihmisenä, mitä kokea ja saavuttaa? Mitä vuorovaikutustilanteissa töissä / kotona oikeasti tapahtuu? Mihin voin vaikuttaa ja miten? Miten tässä maailmanajassa säätelen omaa kuormittumistani ja kasvatan lapsistani fiksusti käyttäytyviä ja tasapainoisia aikuisia? Miten ohjaan ja johdan muita niin, että minun vahtivuorollani kaikilla on edellytykset voida hyvin ja tehdä parasta mahdollista tulosta – kun työtäsi on auttaa, ohjata, opettaa tai johtaa toisia, ETn ohjelmien avulla pystyt tekemään työsi entistäkin ammatillisemmin, vaikuttavammin, ja sydämellä mutta uupumatta.

PS.

Yhtenäisen korkean laadun varmistamiseksi EASEL Training Oy vastaa yhteistyökumppaniensa kanssa EASEL® – työmuodon koulutuksesta Suomessa ja ulkomailla, kehittää työmuodon sovelluksia ja tutkii vaikuttavuutta. EASEL® Ohjaajat ja EASEL®Coach – työnohjaajat käyttävät työmuotoa osana omaa työkalupakkiaan ja ihmissuhdetyönsä näkökulmana. EASEL® Trainerit ovat työnohjaajakoulutuksen jälkeen toimineet apukouluttajana ainakin yhden Ohjaaja-koulutusprosessin ajan ja voivat toimia vastuukouluttajina ET:n omissa koulutuksissa ja meiltä tilatuissa yhteistyöohjelmissa. EASEL®Trainereita on nyt kuusi.

Eri alojen ammattilaiset Suomessa ja ulkomailla ovat tutustuneet easelin periaatteisiin luennoilla konferensseissa, työpaikoilla opettajanhuoneista EU-komission esimiehiin, yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten ja AMK:jen koulutuspäivissä, ProAgrian ja useiden muiden yhdistysten työpajoissa jne. EASEL Coach – työnohjaajakoulutus on Suomen Työnohjaajat ry:n hyväksymä koulutus. EASEL®Ohjaaja-koulutus hyväksyttiin 2010 Ruotsissa neljän kunnan yhteisessä hankkeessa kaikista pohjoismaisista alan koulutusvaihtoehdoista Nordanstigissa yrittäjille hankerahoilla kustannettavaksi koulutuskokonaisuudeksi. Koulutuksen jälkeen EASEL®Ohjaaja-sertifikaatti hyväksyttiin alueella yhdeksi avohuollon ostopalvelujen laatukriteeriksi. EASEL®-työmuodon kehittäjä, ET:n perustaja ja koulutusjohtaja Mari Louhi-Lehtiö tekee Ohjaaja-koulutuksen vaikuttavuudesta kvantitatiivista tutkimusta Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tohtoriopiskelijana.

EASEL Blogi

Työyhteisön vuorovaikutuskulttuuri ja työhyvinvointi

Työyhteisön vuorovaikutuskulttuuri ja työhyvinvointi Työyhteisön ilmapiirillä on tutkimustenkin valossa niin häkellyttävän suuri vaikutus työhyvinvointiin, resilienssiin, sitoutuneisuuteen ja työn tekemisen laatuun, että  työpaikoilla on varaa ainoastaan hyvään...

Itsetuntemus – Tunnetaidot resilienssin ja työhyvinvoinnin taustalla

Tunnetaidot resilienssin ja työhyvinvoinnin taustalla - Itsetuntemus Resilienssi on henkistä joustavuutta ja valmiuksia kohdata yllättäviä tilanteita, hankalalta tuntuvia vuorovaikutustilanteita ja haasteita menettämättä kokonaan tasapainoaan ja hyvinvointiaan....

Itsesäätely – Tunnetaidot resilienssin ja työhyvinvoinnin taustalla

Tunnetaidot resilienssin ja työhyvinvoinnin taustalla - Itsesäätely Vuorovaikutustyössä on pystyttävä säätelemään tunteitaan, ohjaamaan ajatuksiaan ja hallitsemaan käyttäytymistään haastavissakin tilanteissa. On pystyttävä olemaan eri mieltä rakentavasti ilman, että...

Hankalat tunteet – Tunnetaidot resilienssin ja työhyvinvoinnin taustalla

Tunnetaidot resilienssin ja työhyvinvoinnin taustalla Ahdistuksen ja muiden hankalien tunteiden sietämisestä Tunteiden tehtävä on ohjata meidän käyttäytymistä tarkoituksenmukaiseksi. Meidän pitäisi kuulla niiden viesti, ymmärtää miksi kyseinen tunne nousi jossakin...

EASEL Online Videot