palvelumme

Muutos on elämässä väistämätöntä, mutta kasvu on vapaaehtoista – EASEL motto

Työelämässä haetaan nyt lisää tuottavuutta ja palvelujen laatua ja vaikuttavuutta, kehitetään esimiestyötä ja käynnistetään hankkeita tukemaan työhyvinvointia. Lopulta kyse on aina siitä, miten ihmiset kukin omalla vahtivuorollaan tekevät työnsä, toimivat keskenään, motivoituvat itsensä ja työnsä kehittämiseen sekä kantavat omalla toiminnallaan vastuuta omasta ja tiimiläisten työhyvinvoinnista. Meidän erityisosaamistamme on tukea kaikessa siinä.

Jos tehdään niin kuin on ennenkin tehty, saadaan samaa kuin ennenkin – luonnonlaki

Johdossa tiedetään yleensä mitä halutaan kehittää seuraavaksi. Kun strategia, tavoitteet, kehittämisprosessin askelmerkit ja mittarit on laadittu, pitää kuitenkin saada esimiehet ja henkilöstö sitoutumaan ja muuttamaan tapaansa toimia tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Ja niin, että he pystyvät tekemään siirtymävaiheen muutoksissakin perustehtävänsä edelleen laadukkaasti ja työhyvinvoinnin sakkaamatta. Me lähestymme tätä neljällä tavalla.

  • Sparraamme johtoa ja valmennamme esimiehiä ihmisten johtamisessa, siis sen ”miten” – osion.
  • Mari konsultoi kehittämistä työpaikoilla esimiesten ja henkilöstön yhteistyönä hyödyntäen YKT-valmentajana TTK:n Yhdessä Kehittäminen Työpaikalla – prosessia. Siinä keskeinen tavoite on, että kehittämisprojektin läpiviennin osaaminen jää työpaikkaan sisäiseksi osaamiseksi eikä poistu konsultin mukana. Rakennamme jatkuvan yhdessäkehittämisen kulttuuria ja taitoja esimiehille ja henkilöstölle. Sama tavoite on kuntatyön kehittämishankkeessa KUNTEKO2020, jonka kautta kuntatyöpaikkojen on mahdollista anoa Marin sparrausta 1-2 päivää maksutta.
  • Valmennamme työyhteisöille vuorovaikutustaitoja, konfliktien käsittelyä ja vastuullisen vaikuttamisen osaamista. Työyhteisövalmennuksissamme tavoitteenamme on yhdessä kehittämisen, innostuksen ja arvopohjaisen toimintakulttuurin rakentuminen tukemaan perustehtävää.
  • Koulutamme ihmissuhdetyötä tekeville ammatilaisille vaativan vuorovaikutustyön erityisosaamista EASEL®Ohjaaja – koulutuksella, joka sekä tutkitusti vahvistaa ammattilaisten omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja että antaa tietotaidon, työkalut ja prosessikuvaukset työmuodon soveltamiseen omassa työssä. Tavoitteena on oman perustehtävän vaikuttavuuden vahvistaminen ja työssä jaksamisen turvaaminen esim. SOTE-, opetus- ja kasvatusaloilla.

Voit lukea ihmisten kokemuksia Miksi EASEL Training- ja Referenssejä-linkeistä.

”Jos me kaikki ajattelemme samoin, joku meistä ei ajattele” – kenraali Patton

Me hyödynnämme poikkeuksellisen laajaa monitieteellistä osaamistamme ja sohotamme taskulampulla ilmiöitä vähän eri kulmasta kuin yleensä työelämän kehittämisessä tehdään. Väitämme, että tuottavuuden nostamiseksi nopein ja laajasti hyödyntämätön voimavara on vahvistaa ihmisten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja yhteisöllisyyttä. Stressioireet, pitkittyvät ristiriidat, toistuvat väärinymmärrykset, pinnan alla häiritsevät jännitteet ihmisten välillä, alisuoriutuminen, työn laadun pulmat, tilanteeseen sopimattomat tai kohtuuttomat tunnereaktiot, taitavien työntekijöiden tarve vaihtaa työpaikkaa pelkästään voidakseen jossakin muualla paremmin jne. ovat kaikki merkkejä johtamisen ja työpaikan toimintakulttuurin pulmista sekä yksilötasolla sen hetkisten tunnetaitojen riittämättömyydestä suhteessa haasteisiin.

Vahvat tunnetaidot erottavat tutkitusti erimomaiset ammattilaiset keskinkertaisista ja ratkaisevat ihmissuhdetyössä vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen laadun. Tunnetaitoihin luetaan hyvä itsetuntemus ja tietoiset arvot, omien tunteiden ja reaktioiden säätelykyky ja stressinhallinta, sosiaalinen tilannetaju ja empatia, vuorovaikutustaidot, sekä taito ohjata itsensä tekemään paineenkin alla viisaita, vastuullisia valintoja. Psyykkinen turvallisuus on osoitettu ainoaksi kaikille huipputiimeille yhteiseksi elementiksi. Ne myös vahvistavat työhön sitoutumista ja tuottavuutta, työhyvinvointia ja mm. mahdollistavat eri mieltä olemisen voimavarana. Tunnetaitavat ihmiset osaavat väärinymmärryksen sattuessa nostaa kattimakkosen pöydälle kunnioittavasti, pelottomasti ja rakentavasti. Ja pyytää ja antaa anteeksi. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää läpi elämän ja meillä on kehitetty yksi maailmallakin harvoista vaikuttavaksi osoitetuista ammattilaisten tunnetaitovalmennuksen ohjelmista.

Ihmisten johtaminen edellyttää esimieheltä vahvoja omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Jos halutaan saada ihmisistä koko heidän osaamisensa ja luovuutensa esiin, pitää pystyä rakentamaan (ja ylläpitämään) toimintakulttuuri, joka mahdollistaa riittävän henkisen turvallisuudentunteen sekä ohjauksen, autonomian ja kompetenssin kokemuksen tasapainon. Samoin kaikki ohjaus-, kasvatus-, opetus- ja hoitotyö, edellyttävät ammattilaisilta substanssiosaamisen lisäksi erityisen vahvoja omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja, jos halutaan oikeasti nostaa palvelujen laatua, tuloksellisuutta, asiakastyytyväisyyttä ja tuottavuutta säästöpaineista huolimatta.

”Jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta” – Mari

Väitämme, että toinen merkittävä syy tulosten heikkouteen on se, että toimenpiteet kohdennetaan vääriin asioihin. Esimerkiksi kun halutaan vaikkapa saada kahden yhteen liitettävän koulun henkilökunnat toimimaan hyvin yhdessä, on helpompaa keskittyä sopimaan yhteisistä säännöistä lapsille kuin rakentaa aikuisten vuorovaikutuskulttuurin pelisäännöt lasten tarpeista lähtöisin. Jälkimmäiset ovat kuitenkin oleellisemmat ja ratkaisevat myös ensin mainitut. Vielä 2016 Suomesta löytyy myös yrityksiä, joissa tehokkuutta ja tuottavuutta pyritään nostamaan päivittäisellä tai viikottaisella henkilöstön julkisella työsuoritelistauksella, jossa logiikkana on motivoida keskinäisellä kilpailulla ja julkisella häpeällä psykologisen sitouttamisen sijaan.

On hyvä pitää mielessä mitä psykoterapian vaikuttavuustutkimuksista tiedetään. Jos tuloksia ei synny 7 tapaamiskerrassa (ts. maks. 7 viikossa), terapeutti ei ole onnistunut yhteistyösuhteen rakentamisessa tai hoidetaan väärää asiaa. Erityisosaamistamme on ihmisten henkilökohtaisten muutoshalukkuuden ja -edellytysten vahvistaminen kaikilla organisaation portailla. Seuraamme myös muutoksen ennusmerkkejä, jotka auttavat tunnistamaan yhtälailla mistä syystä terapia ei etene kuin miksi kehitysprojekti takkuaa työpaikalla. Meidän erityisosaamistamme on rakentaa allianssi ja päästä nopeasti juurisyihin. Siksi saamme tuloksia itse ja valmennamme samat taidot myös asiakkaillemme.

”Ongelmaa ei voi ratkaista samalla ajattelun tasolla, joka sen synnytti” – Albert Einstein

Ajattelemme, että on paljon järkevämpää ja eettisempääkin hyödyntää olemassa olevaa tietoa siitä, miten ihmisen mieli yleensä toimii porukassa, oppii, motivoituu ja reagoi haasteisiin, kuin odottaa, että ongelmat tulevat niin isoksi, että tarvitaan isompia korjausliikkeitä. Itsetuntemus ja itsehallinta ovat edellytys sosiaaliselle tilannetajulle ja onnistuneelle vuorovaikutukselle. On osattava erottaa omat tunteet toisilta tarttuvista, tiedettävä trikkerinsä ja hallittava viestintänsä niin, että kuulee toisten viestit niin kuin he ne tarkoittavat ja osaa vastata tarkoituksenmukaisesti.

Me uskomme täsmäkoottun tiedon jakamiseen, joka auttaa ihmisiä ymmärtämän paremmin itseään ja toisia, jotta he voivat toimia entistä taitavammin, vastuullisesti ja rakentavasti vaativissa vuorovaikutustilanteissa. Pelkkä tieto kuuntelemisen tärkeydestä ja kysymyspatteristo eivät auta vaativissa vuorovaikutus-tilanteissa. Aivot on piuhotettu mm. tunnistamaan epäaitous ja kunnioituksen puute vaaran merkiksi, lukemaan toisten aikomuksia automaattisesti ja nopeammin kuin tajuamaan mitä itse ajattelee, jakamaan tunteiden sisältämää informaatiota tartuttamalla ne kaikkiin ympärillä oleviin, ja reagoimaan lieväänkin torjutuksi tulemisen tunteeseen kuin fyysiseen kipuun.

Ts. negatiivisen tunteen piilotusyritys nostaa tutkitusti enemmän keskustelukumppanin verenpainetta kuin asian sanominen ääneen. Oman edun tavoittelu ja valehtelu paljastuu aina, koska vastapuolen aivot hälyttävät vaarasta tulla syötetyksi leijonille. Positiivinen palaute kääntyy samantien negatiiviseksi, jos sillä on yhtään manipuloiva tarkoitus eli lause jatkuu mutta-sanalla ja kritiikillä. Jos ei osaa erottaa toisilta tarttuvia tunteita omistaan, levittää päivän aikana toisten ahdistuksia ja hermostuksia palaverista toiseen ja vie mukanaan kotiin, jossa illalla potee tyhjää epämääräisen kiukkuista tai itkuista oloa tietämättä mistä se oikein johtuu. Tunteet laantuvat kun ihminen kuulee niiden sisältämän viestin. Esim. pelko käskee siirtymään turvaan ja laantuu kun ihminen tekee tilanteelle jotain. Jos pelko on toiselta tarttunut, sillä ei ole itselle viestiä eikä sitä saa samalla tavalla kehostaan pois.

Uusiin maisemiin pääsee vain uusista ovista – EASELin motto

Jos olet tyytyväinen saamiinne tuloksiin sekä omaan ja toisten vointiin ja draiviin, et ehkä tarvitse EASEL Trainingin palveluja. Muussa tapauksessa lue lisää !

Kerrothan kuinka voimme parhaiten palvella Sinua ja teidän työyhteisöänne!

1 + 8 =