me ajattelemme

että maailma tehdään paremmaksi kohtaaminen kerrallaan, jokainen omalla vahtivuorollaan. Viimekädessä me yhdessä rakennamme maailmaa tuleville sukupolville. Se, miten lapsemme voivat, miten pärjäävät kaveripiirissään ja koulussa, kertoo paljon siitä, millaisessa tasapainossa me aikuiset olemme ja mitä heille mallinnamme. Tavoitteen pitäisi olla, että jokainen lapsi saisi kasvaa omaan täyteen mittaansa ja juuri omanlaisekseen, mutta myös välittäväksi ja vastuulliseksi huolehtiakseen jonakin päivänä omalla osuudellaan maailmasta ja seuraavasta sukupolvesta. Kun aikuiset voivat hyvin, he onnistuvat työssään ja jaksavat pitää hyvää huolta rakkaimmistaan.

 

arvomme

Kunnioittavasti ja hyväntahtoisesti

Rehellisesti ja läpinäkyvästi

Laaja-alaisella ammattitaidolla

Yhdessä

 

 

laadun varmistamiseksi

 

Jatkuvaan kehitys- ja testaustyöhön perustuvan turvallisuuden ja yhtenäisen laadun varmistamiseksi kaikissa EASELin menetelmä- ja ohjaajakoulutuksissa on vastuukouluttajana EASEL Trainer ja yhtenä järjestäjänä EASEL Training Oy. EASEL – ohjaajat ja Coachit käyttävät työmuotoa omien asiakkaidensa sosiaalisten tunnetaitojen vahvistamiseen mutta eivät kouluta ohjattaviaan käyttämän työmuotoa edelleen omassa asiakastyössään. Menetelmäkoulutusta antavat kolmivuotisen koulutuksen läpäisseet EASEL Trainerit. Kaikki ohjaajat, coachit ja trainerit esittävät pyynnöstäsi koulutuksen suorittamisesta (EASEL® tai AASEL®) todistuksen. Epäselvissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä meihin.

Markkinointi asiakkaiden nimillä


http://apteekkifi.com/hiiva-ilman-reseptia/

Johtuen työmme usein edellyttämästä vaitiolovelvollisuudesta emme mainosta asiakkaidemme nimillä. Jokainen asiakkaamme, yksilö tai yritys, saa itse valita mainostaako omaa vahvistunutta osaamistaan mainitsemalla EASEL koutsauksen tai koulutuksen, vai pitääkö sen salaisena kilpailuvalttinaan, joka näkyy tulosten kautta. Koulutuksista sanottua – osioon on koottu eri alojen edustajien kokemuksia.

Lue täältä Standardit ja Eettiset säännöt
EASEL® Standardit ja Eettiset säännöt eläinavusteiselle työskentelylle ohjaus-, opetus, sosiaali- ja terapiatyössä ovat linjassa Path Internationalin, EPONA Quest Internationalin, EAGALAn ja Delta Society:n standardien ja eettisten sääntöjen kanssa. Mari oli vuosina 2004 – 2006 USA:ssa Equine Facilitated Mental Health Association – järjestön (sittemmin liitettiin osaksi Path Internationalia) eettisen komitean konsulttina ja standardikomitean jäsenenä laatimassa standardeja ja eettisiä sääntöjä sekä mm. kutsuttuna key note speakerina eettisestä hevosavusteisesta terapiasta PATH Internationalin kongressissa Denverissä vuonna 2010. Savikon Tila on Suomen Ratsastajaliiton hyväksymä Hevosavusteiset Palvelut – talli.
Standardit

Asiakkaamme hyötyvät kaikissa palveluissamme EASEL®-työmuodosta. Kouluttajillamme on oman vahvan ammattiosaamisensa lisäksi aina myös EASEL®- osaaminen.

Laadun varmistamiseksi kaikissa hyväksytyissä EASEL - menetelmäkoulutuksissa vastuukouluttaja on EASEL®Trainer ja ainakin yhtenä koulutuksen järjestäjistä EASEL Training Oy. 

EASEL®-menetelmäkoulutukseen voidaan hyväksyä ammattilainen, jolla on muun koulutuksensa ansiosta pätevyys palvella kohderyhmäänsä. Päättötyö tulee kytkeä omaan ammatilliseen työhön, oman ammattipätevyyden rajoissa.

EASEL®Ohjaaja – koulutuksen laajuus ja sisällöt antavat soveltuvien alojen ammattilaisille kokemuksellisen sosioemotionaalisen oppimisen ja terapian EASEL® – työmuodon koulutuksen. EASEL®Leader on sama koulutus, mutta suunnattu esimiehille. EASEL®Coach – koulutus täydentää 30op:n laajuutta vastaavan EASEL®Ohjaaja-koulutusvuoden 70op:n laajuutta vastaavaksi Suomen Työnohjaajat ry:n hyväksymäksi koulutukseksi ja antaa myös julkisen työnohjauksen kilpailutuskelpoisuuden. Ohjaajat ja Coachit käyttävät työmuotoa vahvistamaan oman työnsä vaikuttavuutta ja omien asiakkaidensa sosiaalisten tunnetaitojen vahvistamiseen, mutta eivät kouluta ohjattaviaan käyttämään EASEL-työmuotoa omassa asiakastyössään. Menetelmäkoulutusta antavat kolmivuotisen koulutuksen läpäisseet EASEL Trainerit. EASEL®Trainer on EASEL®Coach-koulutuksen suorittanut, joka on työskennellyt ainakin yhdessä ohjaajakoulutuksessa palkattuna apukouluttajana sekä käyttää omassa asiakastyössään EASEL®-työmuotoa. Tällä varmistetaan, että menetelmää edelleen kouluttavilla on riittävä, sisäistetty teoreettinen ja syvällinen ymmärrys EASELstä ja taidot ohjata asiakkaidensa oppimisen ja ammatillisen kehityksen prosessia EASELin laadukkaaksi integroimiseksi omaan työhön.

EASEL®-menetelmäkoulutukset ja työmuotoa hyödyntävät palvelumme ovat linjassa eläinavusteisen kokemuksellisen oppimisen ja terapian osalta kansainvälisten eläinavusteisen työskentelyn sisältösuositusten ja standardien kanssa. Eläinavusteisesta työskentelystä kiinnostuneen Ohjaajan tulee läpäistä oman koira- ja/tai hevostyöparinsa kanssa EASELin turvallisuustesti.

EASEL®-menetelmäkoulutukset on saman laajuinen ja sisältöinen kaikissa maissa ja ohjaajien sertifioinnin kriteerit sekä mahdollinen ohjaajan ja eläintyöparin turvallisuustesti ovat kaikille ohjaajille samat.

EASEL®in immateriaalioikeuksien alaisen materiaalien, koulutusten ja asiakastyön prosessien ja kokemuksellisten harjoitusten jakaminen edelleen omassa asiakas- tai ohjaustyössä edellyttää asianmukaisten copyright-merkintöjen käyttöä.

Kohderyhmien määrittely
EASEL Ohjaaja – koulutus ei tarjoa ammatillista pätevyyttä. EASEL Ohjaajilla on oikeus käyttää työmenetelmää sellaisten asiakkaiden kanssa työskennellessään, joiden ohjaamiseen heillä on muun koulutuksensa ansiosta pätevyys. Ohjaaja voi myös työskennellä yhdessä sellaisen ammattilaisen kanssa, jolla on halutun asiakaskunnan palvelemiseen tarvittava ammatillinen osaaminen ja pätevyys.
Ammattipätevyyden ylläpito
EASEL Training Oy:n kouluttajat ja kaikki sertifioidut EASEL®Ohjaajat sitoutuvat säilyttämään ja ylläpitämään oman alan vaatimusten mukaisesti ammattipätevyytensä ja ammatinharjoittamisoikeutensa sekä jäsenyytensä keskeisissä ammattijärjestöissä ja –yhdistyksissä, joiden eettisiä sääntöjä ja toiminnan standardeja he ovat sitoutuneet noudattamaan. Ohjaajat sitoutuvat vuosittaiseen omaa työtä tukevaan jatkokouluttautumiseen. Mikäli Ohjaaja työskentelee eläinavusteisesti, hän sitoutuu oman osaamisensa jatkuvaan itsearviointiin ja säännölliseen ohjauksen ohjaukseen vertaisohjaajan tai eläinavusteiseen EASEL® - työskentelyyn perehtyneen työnohjaajan kanssa.
Palvelujen markkinointi ja laatu
EASEL Ohjaajat, Coachit ja Trainerit markkinoivat palvelujaan oman sen hetkisen ammatillisen osaamisensa rajoissa ja omille kohderyhmilleen. Ohjaajat vastaavat itse ammatillisesta ja henkilökohtaisesta osaamisestaan ja tarjoamiensa palvelujen laadusta ja, että oman työn tarvitsemat luvat, turvallisuusasiakirjat, vakuutukset ymv. ovat voimassa. Ohjaajat markkinoivat EASEL® – ohjauksena vain EASELin periaatteita noudattavia palvelujaan asianmukaisilla viittauksilla lähteeseen. Asiakkaille jaettavissa EASEL® materiaaleissa tulee olla merkintä copyright EASEL® . Näillä varmistetaan kaikkien EASEL Ohjaaja – koulutuksen suorittaneiden ammattilaisten panostuksen ja liiketoiminnan turvaamiseksi, että asiakkaat tietävät milloin ostavat EASEL – työmuodon mukaisia palveluja. Edelleen kouluttamisen osalta ks. kohta 1.
Työpari
Ohjaajat työskentelevät eläinten ja asiakasryhmien kanssa joko työparin kanssa tai niin, että lähellä on avustaja mahdollisten hätätilanteiden varalta. Ohjaajat ovat vastuussa siitä, että myös jokaisella läsnä olevalla avustajalla ja työparilla on työhön riittävä soveltuvuus, itsetuntemus, koulutus ja käytännön ammatillinen osaaminen sekä valmennus kunkin asiakasryhmän erityistarpeisiin. Eläintyöparien soveltuvuus, valmennus työhön ja kaikkinainen hyvinvointi on EASEL Ohjaajan vastuulla.
Eettisyys
EASEL Ohjaajat edustavat koko kansainvälistä kollegojen joukkoa ja sitoutuvat edistämään sekä mallintamaan omalla toiminnallaan korkeatasoista EASEL – ohjaustyötä sekä eettistä ihmisten ja eläinten kohtelua työssään ja yksityiselämässään.
Turvallisuus
EASEL Ohjaajat huolehtivat omasta, asiakkaiden sekä mahdollisten eläintyöpariensa fyysisestä, psyykkisestä ja emotionaalisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta työnsä ja vastuualueensa puitteissa. Eläinavusteista tunnetaitovalmennusta, työnohjausta tai terapiaa tarjoavalla EASEL®Ohjaajalla on hyväksytysti suoritettu EASEL® – turvallisuustesti oman eläintyöparin kanssa (kunkin eläinlajin kanssa, jonka kanssa asiakastyötä tekee) sekä voimassa oleva ensiapukoulutus. EASEL Ohjaaja vastaa siitä, että hän työskentelee asiakkaiden kanssa eläinavusteisissa harjoituksissa vain sellaisten eläintyöparien kanssa, jotka soveltuvat tehtävään ja läpäisevät hänen kanssaan turvallisuustestin tehtävät.
EASEL Ohjaajien Eettiset Säännöt
on laadittu edistämään ja ylläpitämään korkeinta mahdollista eettistä toimintaympäristöä ja ammatillisuutta. Eettiset säännöt ovat lisänä niille mahdollisille muille ammatillisille eettisille säännöille, joita EASEL®Ohjaaja ammatillisen koulutuksensa puolesta noudattaa.
I

EASEL Ohjaaja kunnioittaa asiakkaidensa omia toiveita ja tavoitteita sekä pyrkii kaikilla toimillaan edesauttamaan heidän hyvinvointiaan, sekä henkilökohtaisten ja EASELin yleisten ohjauksen tavoitteiden toteutumista. Ohjaaja tarjoaa oman tietonsa ja kokemuksensa asiakkaan käyttöön kunnioittaen asiakkaan omaa tietomäärää, henkilökohtaista ja ammatillista osaamista sekä valintoja silloinkin, kun ne ovat johtaneet negatiivisiin lopputuloksiin.

1.1 Ohjaajan toimintaa ohjaa asiakkaiden hyvinvointi, asiakkaiden henkilökohtaiset tavoitteet sekä sosioemotionaalisten taitojen vahvistumisen tukeminen.

1.2 Ohjaaja kertoo osaamisestaan ja koulutuksestaan rehellisesti. Hän kertoo asiakkaalle selkeästi mahdollisista työmuodon ja palvelujensa hyödyistä, riskitekijöistä, rajoituksista jne. Ammattilainen kunnioittaa asiakkaan valintaa myös kieltäytyä palveluistaan.

1.3 Asiakkaan sukupuoli, etninen alkuperä, uskonto tmv. ei vaikuta palvelun laatuun.

1.4 Ohjaaja pyrkii rakentamaan ja mallintamaan aitoa yhteisöllisyyttä ja suhteita, jotka rakentuvat molemminpuoliseen kunnioitukseen, luottamukseen ja luottamuksellisuuteen. Ohjaajaa sitoo salassapitovelvollisuus ja hän kunnioittaa asiakkaan oikeutta päättää mihin kysymyksiin vastaa. Jokaisella on oikeus jakaa vain sen verran kun haluaa ja harjoituksiin osallistuminen on vapaaehtoista.

1.5 Ohjaaja huolehtii asianmukaisesta distanssista asiakkaidensa kanssa. Tilanteissa, joissa etäisyys ei toteudu, asia keskustellaan avoimesti asiakkaan kanssa ennen yhteistyön aloittamista. Mikäli työ kuitenkin päätetään aloittaa, etukäteen sovitaan rajat ja pelisäännöt.

1.6 Ohjaaja uskoo asiakkaan mahdollisuuksiin oppia, kasvaa, muuttua ja saavuttaa tavoitteensa. Hän kunnioittaa asiakasta oman elämänsä parhaana asiantuntijana ja toimii ohjaajan roolissaan oman ammatillisen osaamisensa ja asiakkaan tilauksen puitteissa. Ohjaaja rakentaa ohjaustilanteisiin fyysisen ja psyykkisen tilan, joka tarjoaa asiakkaalle turvallisen ympäristön ja vapauden tutkimiselle, kasvulle ja valinnoille.

II

EASEL® – ohjaaja kantaa vastuun itsestään ollakseen vastuullinen työtovereidensa ja asiakkaidensa kanssa. Hän huolehtii omasta ammatillisesta ja henkilökohtaisesta kasvustaan, jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Asiakkaan tarpeet ja tavoitteet määrittelevät työn tavoitteet. Ohjaaja on itse vastuussa työnsä laadusta.

2.1 Ohjaaja huolehtii omasta osaamisestaan ja hyvinvoinnistaan, koska hänen ammatillisuutensa, persoonansa ja sisäinen tasapainonsa ovat hänen tärkeimmät työkalunsa.

2.2 Ohjaaja ei ylitä osaamisensa tai jaksamisensa rajoja. Hän ei pura omia haasteitaan asiakastyössä työtovereihinsa tai mahdollisiin eläintyöpareihinsa, eikä hoida itseään työnsä kautta, vaan tarvittaessa hakee välittömästi itselleen ulkopuolista apua.

2.3 Ohjaaja sitoutuu vuosittaiseen omaa työtä tukevaan jatkokouluttautumiseen ja oman ammattitaidon rehelliseen arviointiin sekä säännölliseen ohjauksen ohjaukseen. Hän noudattaa työssään kulloinkin parhaimmiksi katsottuja työmuotoja ja –tapoja ja seuraa alan kehitystä.

2.4 Ohjaaja sitoutuu säilyttämään ja ylläpitämään oman alansa vaatimusten mukaisesti ammattipätevyytensä ja ammatinharjoittamisoikeutensa sekä jäsenyytensä keskeisissä ammattijärjestöissä ja –yhdistyksissä, joiden eettisiä sääntöjä ja toiminnan standardeja hän on sitoutunut noudattamaan.

2.5 Eläintyöparien soveltuvuus, valmennus työhön ja kaikkinainen hyvinvointi on EASEL® – ohjaajan vastuulla. Ohjaajat edustavat koko kansainvälistä alaa ja sitoutuvat edistämään sekä mallintamaan omalla toiminnallaan eettistä eläinten käsittelyä sekä työssä että yksityiselämässään.

III

3.1 Ohjaaja käyttää kieltä, joka heijastaa molemminpuoliseen kunnioitukseen ja välittämiseen perustuvaa yhteistyötä eläintyöparin kanssa.

3.2 Ohjaaja pyrkii kaikin keinoin rakentamaan hyvän suhteen kaikkien eläintyöpariensa kanssa. Hän suojelee eläintyöparejaan tahattomaltakin stressaamiselta, luottamuksen pettämiseltä ja negatiivisille kokemuksille alttiiksi joutumiselta. Mikäli vahinko kuitenkin tapahtuu, ohjaaja pyrkii välittömästi korjaamaan tilanteen, sanoittaa tapahtuneen mahdolliselle asiakkaalle ja avoimesti mallintaa hänelle kuinka tilanteessa toimitaan.

3.3 Ohjaaja on vastuussa kaikkien kokemuksellisten harjoitusten valinnan perusteista, soveltuvuudesta ko. tilanteeseen ja asiakkaan prosessin vaiheeseen, sekä ohjauksen ja prosessoinnin laadusta. Ohjaaja pystyy joka hetki perustelemaan miksi valitsee ko harjoituksen sekä miksi ohjaa sen niin kuin ohjaa.

3.4 Eläinavusteiset harjoitteet rakennetaan mahdollisimman turvallisiksi ja vaikuttaviksi, mutta ohjaaja tiedostaa, että todellinen turvallisuus syntyy ohjaajan ja eläimen suhteen laadusta ja yleisen prosessikuvauksen seuraamisesta. Ohjaaja ei tee eläinavusteista harjoitusta, jos se on korvattavissa muulla.

3.5 Ohjaaja on tietoinen siitä, että jokainen kohtaaminen eläimen kanssa opettaa sille jotakin. Myös ohjattavat ja mahdolliset katsojat oppivat joka hetki. Ohjaaja mallintaa toivottuja käyttäytymistapoja ja huolehtii henkilökunnan koulutuksesta ja ohjauksesta niin, että heidän toimintansa ei ole ristiriidassa tavoitteiden kanssa.

3.6 Ohjaaja osoittaa korkeinta mahdollista huolenpitoa eläimestä kunnioittaen ja tukien sen lajityypillistä käyttäytymistä ja tarpeita. Sairas, nuori tai työmuotoon kouluttamaton eläin ei työskentele. Tarvittaessa ammattilainen hankkii tukea, apua ja lisäkoulutusta.

3.5 Ohjaaja vastaa siitä, että eläinten hoito, ympäristö, koulutus, ja päivittäinen käsittely tukee työtä ja täyttää eettisen toiminnan periaatteet. Hoidon laatu ei ole riippuvainen siitä onko asiakkaita läsnä vai ei.

IV

EASEL®Ohjaaja sitoutuu edistämään EASEL® – työmuodon tiedollista ja kokemuksellista pohjaa. Ohjaaja näkee muiden EASEL® – työmuotoa käyttävien ammattilaisten kanssa tapahtuvan kokemusten jakamisen merkityksen omalle ammatilliselle kasvulleen ja kehitykselle.

4.1 Ohjaaja jakaa omaa osaamistaan kollegojen kanssa yhteiseksi hyödyksi.

4.2 Ohjaaja ei ilman EASEL®Trainer – kouluttajakoulutusta kouluta muita työmuodon käyttämisessä.

4.3 Ohjaaja jakaa EASEL® – työmuodosta sidosryhmille, suurelle yleisölle ja kiinnostuneille asiallista ja rehellistä tietoa.

4.4 Ohjaaja kohtelee EASEL Ohjaaja – kollegojaan mutta myös erilaisia työmuotoja käyttäviä ammattilaisia rehellisesti ja kunnioittavasti sekä selvittää mahdolliset ristiriitatilanteet rakentavasti ja hyviä tapoja noudattaen.

V

EASEL Ohjaaja kunnioittaa sitoumuksiaan ammatillisiin yhteisöihin, perheeseensä ja läheisiinsä, ihmis- ja eläintyöpareihinsa, asiakkaisiinsa sekä maansa lakeihin.

5.1 Ohjaaja sopii palkkionsa asiakkaan kanssa ennen työsuoritusta. Sopimus sisältää oleelliset tiedot ohjelman kestosta, perustavoitteista, menetelmistä ja arvioinnista sekä peruutusehdoista. Ohjaaja huolehtii omista rajoistaan mallintaakseen asiakkailleen samaa.

5.2 Ohjaaja on lojaali EASEL Ohjaajien yhteisöä kohtaan ja välttää omilla toimillaan aiheuttamasta vahinkoa kollegoilleen ja heidän työlleen.

5.3 Ohjaaja pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan asiakkaidensa tilauksiin ja ylitsepääsemättömien ongelmien kohdatessa pyrkii ohjaamaan asiakkaan kollegalleen, tai ellei se ole mahdollista, muun soveltuvan palvelun piiriin.

5.4 Ohjaaja on lojaali asiakkaalleen, hänen perheelleen / työpaikalleen, ja kunnioittaa myös muita koulutuksia, valmennuksia, ohjauksia, terapioita jne. joihin asiakas osallistuu.

5.5 Ohjaajat keskustelevat epäilynsä EASEL – työmuodon epäeettisestä tai ammattitaidottomasta käytöstä välittömästi asianomaisen kanssa. Mikäli keskustelu ei onnistu, osapuolet hankkivat keskusteluapua asian ratkaisemiseksi EASEL – työnohjaajalta tai koulutusta järjestävältä taholta. Osapuolet noudattavat oman ammattikuntansa ja järjestöjensä eettisiä sääntöjä ja eettisen komitean ohjeita epäeettisen toiminnan raportoimisessa.

Turvallisuus

syntyy standardeista ja eettisistä säännöistä, jotka sisältävät kouluttajien monipuolisen ammattitaidon vaatimuksen, toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuuden ja turvallisuuden, sekä EASEL – koirien ja hevosten päivittäisen hoidon ja koulutuksen laadun.

Turvallisuudesta vastaat myös sinä asiakkaana ja siksi asiakkaiden kanssa tehdään aina turvallisuussopimus.

[/db_pb_accordion]

Me uskomme

että jokainen aikuinen ja lapsi haluaa sekä olla ainutlaatuinen oma itsensä että tulla hyvin toimeen toisten kanssa. Ja että se on ihan mahdollista. Yksilöllisyys ei tarkoita itsekeskeisyyttä eikä oikeuta huonoa käytöstä. Yhteisöön voi kuulua hukkaamatta identiteettiään kun ihmissuhteet perustuvat molemminpuoliseen kunnioitukseen, luottamukseen ja välittämiseen.

Rakkaus on tekoja, jotka mahdollistavat toisellekin elämisen omana itsenäänUmberto Maturana

Jokainen haluaa menestyä työssään, pitää huolta läheisistään ja toivoo ennättävänsä ylläpitämään muitakin merkityksellisiä ihmissuhteita. Sekin on tehtävissä. Jokainen haluaa oppia uutta ja jättää maailmaan jonkunlaisen positiivisen jäljen itsestään. Jokainen myös haluaa tehdä parhaansa ja tarvittavia muutoksiakin, kunhan tietää mitä, miksi ja miten.

Me tiedämme

että tämän päivän monimutkaisen maailman ärsyketulvassa, perheiden aikatauluissa ja työelämän vaatimuksissa haluaminen ei kuitenkaan aina yksin riitä ja askelmerkit hämärtyvät helposti. Nykyarki vaatii aivoilta ja kehon biokemialta niin paljon, että helposti ajamme fyysisestikin ison osan päivästä satasta kolmosvaihteella. Suurin stressin aiheuttaja on tutkitusti ihmissuhteet – joko suoraan tai kokemuksena, että muut tekevät sinun kannaltasi huonoja päätöksiä tai kritisoivat ilman, että voit asiallisesti puolustautua. Harva seikkailee unissaankaan yksin. Me tiedämme mihin kaikkeen voit vaikuttaa ja miten, jotta saat tehtyä omasta ja ympärilläsi olevien elämästä mahdollisimman hyvän.

Erityisosaamistamme on

ihmissuhteissa navigointi ja stressin negatiivisten vaikutusten vähentäminen. Hammaspulmat hoitaa hammaslääkäri, meidän asiakkaamme hakevat ammattilasta oppaakseen esim. kysymyksiin : Kuka minä olen tässä elämänvaiheessani ja miten haluan seuraavaksi kasvaa ammattilaisena, ihmisenä, mitä kokea ja saavuttaa? Mitä vuorovaikutustilanteissa töissä / kotona oikeasti tapahtuu? Mihin voin vaikuttaa ja miten? Miten tässä maailmanajassa säätelen omaa kuormittumistani ja kasvatan lapsistani fiksusti käyttäytyviä ja tasapainoisia aikuisia? Miten ohjaan ja johdan muita niin, että minun vahtivuorollani kaikilla on edellytykset voida hyvin ja tehdä parasta mahdollista tulosta – kun työtäsi on auttaa, ohjata, opettaa tai johtaa toisia, ETn ohjelmien avulla pystyt tekemään työsi entistäkin ammatillisemmin, vaikuttavammin, ja sydämellä mutta uupumatta.

Teemme vähän eri tavalla kuin muut, koska

meillä on laaja ammatillinen osaaminen sekä teoriassa että käytännössä itsensä ja toisten johtamisesta ja kohtaamisesta yritysmaailmassa, koulumaailmassa ja monenlaisissa perheissä. Meille normaalia ovat “vaikeat” ihmiset työpaikoilla, lasten ja nuorten käytöshäiriöt kouluissa ja kodeissa, ja lähtötilanteessa vähän vastahakoiset asiakkaat terapiassa. Vaikeat ovat meistä yleensä syystä “vaikeita”, ihan mukavia ja suorastaan terveitä! Kokemuksemme mukaan kyse on usein miten terveestä reaktiosta epäterveeseen tilanteeseen ja ongelmien pitkittyminen johtuu vain siitä, että on kaikin keinoin korjattu leivänpaahdinta kun itse asiassa TV on rikki.

teemme itse edelleen niitäkin töitä, joihin liittyen koulutamme, valmennamme ja ohjaamme toisia.

We walk our talk.

w
meillä on pitkä kokemus 90-luvun jälkipuoliskolta asti ihmisten välisen vuorovaikutuksen psykologian, biokemian ja sosiaalisen neurotieteen tutkimustulosten jalkauttamiseen eri alojen ammattilaisten työhön, kouluun ja perheiden arkeen
käytössämme on työssä ja aktiivisen kehitystyön tuloksena syntynyt kokemuksellisen sosioemotionaalisen oppimisen ja terapian EASEL- työmuoto ja sen monitieteellinen teoreettinen viitekehys sekä tutkitusti vaikuttavista elementeistä koostuvat ohjauksen periaatteet, jotka antavat työkaluja vahvistaa sosiaalisia tunnetaitoja mitattavin tuloksin niin yritysmaailmassa, koulumaailmassa, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla kuin perheissä ja psykoterapiassakin
ohjelmiemme runko seuraa tiettyjä EASEL – prosesseja ja ohjauksen yleisiä tavoitteita, mutta sisältö rakennetaan asiakkaiden tarpeista ja pidämme ammattiylpeytenä pystyä muokkaamaan sitä ”lennosta” sen mukaan mitä ohjattavissamme nousee. Lisäksi työtapamme on rakennettu mahdollistamaan yksilöohjaus osana ryhmäprosessiakin, koska jokainen ryhmän jäsen soveltaa oppimaansa kuitenkin omalla tontillaan.
pyrimme nopeasti palauttamaan asiakkaillemme heille kuuluvan vallan ja vastuun omaan ja ohjattaviensa hyvinvointiin jakamalla modernia tutkimustietoa ja ohjaamalla heitä sen tiedon maksimaalisessa hyödyntämisessä omassa työssään ja yksityiselämässään.

Niin kauan kuin

jokaisen päätöksen ja kolikon maailmassa tekee viimekädessä joku aikuinen, ja lapset kasvavat sellaisessa yhteisössä jollaisen aikuiset heille rakentavat, haluamme olla osaltamme panostamassa ihmisiin. Lämpimästi tervetuloa mukaan ! Olemme ylpeitä toistuvasti kiitettävässä pysyttelevästä asiakastyytyväisyydestämme ja iloisia voidessamme vuosi toisensa perään luvata, että jo yksikin EASEL-ohjaus laajentaa pysyvästi ajatuksiasi itsestäsi, toisista ihmisistä ja kummallisista tilanteista. Kokonaisesta päivästä lähdet seuraavaan työpäivään pää positiivisesti suristen, uusien työkalujen kanssa. Olet entistä vahvempi ja herkempi. Luovempi ja harkitsevampi. Kestävämmällä tavalla tuotteliaampi. Tarpeisiisi räätälöidyn koulutuskokonaisuuden jälkeen olet peruuttamattomasti parempi vuorovaikutustyön ammattilainen, esimies, kumppani ja äiti tai isä.

Toivomme, että löydät näiltä sivuilta jotakin, joka on linjassa omien ajatustesi kanssa sekä jotain, joka kuljettaa vähän uusienkin näkökulmien äärelle.

Uusiin maisemiin pääsee vain uusista ovista !