Koulutukset

 

Työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin johtamisen, opetussuunnitelman perusteiden, hallituksen LAPE – kärkihankkeen ja SOTE – uudistuksen tavoitteiden mukainen ammattiosaaminen edellyttää ammattilaisen kykyä havaita ja vastata alaisten ja asiakkaiden tarpeisiin. Vuorovaikutukseen perustuva ohjaus-, opetus-, hoito-, kasvatus-, kuntoutus-, terapia- ja esimiestyö edellyttävät erityisen vahvoja omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tutkimusten mukaan ne myös erottavat erinomaiset ammattilaiset keskinkertaisista. Arjessa vastaan tulevien tilanteiden kohtaamiseen riittämättömät tunnetaidot näkyvät väsymisenä, riittämättömyyden tunteena, työn vaikuttavuuden ja laadun pulmina, huonona johtamisena ja vastuullisen vaikuttamisen heikkoutena jne.

Ammattilaisille tärkeitä tunnetaitoja ovat omien ja toisten tunnereaktioiden ja ajatuskuvioiden tunnistaminen ja ymmärtäminen, omien ja toisten tunteiden säätelykyky, sosiaalinen tilanneherkkyys ja empatia, toisten viestien kuuleminen niin kuin he ne tarkoittavat ja taito vaikuttaa vuorovaikutustilanteiden lopputulokseen, sekä kyky tehdä harkittuja, vastuullisia päätöksiä paineenkin alla. Ajattelemme, että vaativaa vuorovaikutustyötä sydämellään tekevien ammattilaisten on tärkeä saada urallaan tilaisuuksia prosessinomaiseen itsensä ja työkalupakkinsa ammatilliseen vahvistamiseen. Haluamme osaltamme vastata tähän tarpeeseen.

Tutkitusti vaikuttavia ammattilaisten omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavia koulutuksia on maailmallakin vähän. EASEL Ohjaaja – koulutus on yksi sellainen.

EASEL® Ohjaaja – koulutus vahvistaa vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien eri alojen ammattilaisten osallistujien omia tunnetaitoja (kvantitatiivinen vaikuttavuustutkimus JKL yliopiston psykologian laitoksen ohjauksessa) sekä antaa yli 200 pilottikoulutusten osallistujan palautteen perusteella työkalut ja tietotaidon työmuodon integroimiseksi omaan viitekehykseen ja työhön. EASEL®Leader on rakennettu Ohjaaja – koulutuksen pohjalta esimiehille ja sisäisille kehittäjille. EASEL®Coach – työnohjaajakoulutuksen suoritettuasi voit hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäseneksi ja osallistua kilpailutuksiin. EASEL®Trainerit ovat jatkaneet kolmannen vuoden jonkun Ohjaaja-koulutusryhmä apukouluttajana ja voivat antaa menetelmäkoulutusta. Jatkuvaan kehitys- ja testaustyöhön perustuvan turvallisuuden ja yhtenäisen laadun varmistamiseksi kaikissa EASELin menetelmä- ja ohjaajakoulutuksissa on vastuukouluttajana EASEL Trainer ja aina yhtenä järjestäjänä EASEL Training Oy.

Mksi ammattialisten omat tunnetaidot ovat meillä kaiken keskiössä?

Tuottavuus ei 2000 – luvun tilastojen valossa ole noussut resursseja kasvattamalla, joten yhteiskuntamme on saatava tuottavuus kasvuun vaikuttamalla työn tekemisen laatuun ja tehokkuuteen, palvelujen vaikuttavuuteen, ja esimiestyön laatuun, mutta ilman työntekijöiden hyvinvoinnin heikkenemistä. SOTE-palvelujemme kustannustehokkuudesta puhutaan jatkuvasti, mutta vähemmän siitä, että toimenpiteiden todellinen vaikuttavuus, puhumattakaan tehokas ennalta ehkäisevä työ, edellyttää yksittäiseltä työntekijäiltä substanssiosaamisensa lisäksi vahvoja omia tunnetaitoja, laaja-alaista psykologista ymmärrystä ja näyttöön perustuvien terapeuttisten elementtien perusosaamista, jotta asiakkaiden palvelukokemukset ja oikea-aikaisen ja –suuntaisen avun saaminen tehostuu.

Vasta aivan viimevuosina on alettu kiinnittämään huomiota ammattilaisten omien tunnetaitojen merkitykseen ja miten heidän luomansa ”psyykkinen ympäristö” vaikuttaa työyhteisöön ja asiakastyön tuloksiin. Googlen laajassa sisäisessä tutkimuksessa huipputiimien ainoa merkittävä erityisominaisuus oli henkinen turvallisuudentunne – sen rakentaminen on kiinni tiimiläisten ja esimiehen omista tunnetaidoista. Nokian mahalaskun perimmäiseksi syyksi on Aalto-yliopiston ja Inseadin tutkimuksessa esitetty huonosta henkisen toimintakulttuurin johtamisesta seurannut pelon ilmapiiri. Samat ammattikunnat, joiden työ sisältää tunnekuormitusta ja vaativien vuorovaikutustilanteiden hallintaa, ovat myös tutkimusten mukaan tilastollisesti suurimmassa vaarassa sairastua depressioon: henkilökohtaista avustaja/hoitotyötä tekevät, sosiaalityöntekijät, terveydenhuollon ammattilaiset, opettajat, eläinlääkärit. Psykoterapiatutkimuksesta tiedetään että jopa 80% vaikuttavuudesta riippuu terapeutin taidoista rakentaa yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Tutkimukset käyttäytymisen muutokseen tähtäävistä ohjelmista ovat osoittaneet empaattisen, lämminhenkisen ja aidon vuorovaikutussuhteen olevan keskeinen vaikuttavuudelle. Alkuportaat – tutkimuksen ensimmäisten tulosten mukaan opettajan kyky rakentaa luokkaan oppimista tukeva tunneilmapiiri vaikuttaa enemmän oppimistuloksiin kuin luokkakoko ja käytetyt opetusmateriaalit.

Yhteiskunnan tilan ja palvelujen vaikuttavuuden perusteella perusopinnot eivät tunnu antavan riittäviä valmiuksia ihmisten kanssa työskentelemiseen oikein millään alalla. Ja onko oikein edellyttää sellaista, johon ei voi saada opetusta? Future CEO 2016 -tutkimuksessa haastateltiin 220 suomalaista toimitusjohtajaa suurista ja keskisuurista, yli sata henkeä työllistävistä yrityksistä. Tulosten mukaan toimitusjohtajia inspiroi eniten työssään kehittäminen, onnistumiset, mahdollisuus vaikuttaa, tulokset ja ihmiset vasta viimeisenä. Henkilöstöön liittyvät asiat stressasivat eniten. Liisa Ahosen 2015 tarkastetun väitöskirjan tutkimuksessa päiväkotien ammattilaiset vastasivat haastavissa tilanteissa lasten tarpeisiin ammatillisesti ja tarkoituksenmukaisesti vain yhdessä kolmasosassa tilanteita. Hallituksen LAPE – kärkihankkeessa yksi keskeinen tavoite on toimintakulttuurin muutoksen aikaan saaminen ammattilaisten täydennyskoulutuksella lasten, nuorten ja perheiden kohtaamiseen sekä näyttöön perustuvan varhaisen tuen ja hoidon työkalupakin täydentämiseksi.

Vielä vähemmän on toistaiseksi kiinnitetty huomiota niihin taitoihin, joita ammattilaiset tarvitsevat ohjatessaan ja johtaessaan toisia vaativaa vuorovaikutustyötä tekeviä ammattilaisia. Tämä näkyy toistuvasti SOTE – alan työhyvinvointitutkimuksissa esimiestyön saamina heikkoina arvosanoina. Suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan esimiehen tunnetaidoilla on kuitenkin suurin vaikutus työntekijöiden työviihtyvyyteen, sairauspoissaolojen määrään ja taloudelliseen tuottavuuteen. Vahvat sosiaaliset tunnetaidot omaavat esimiehet osaavat rakentaa hektisiinkin työpaikkoihin hyvän hengen ja draivin sekä turvata alaistensa jaksamisen antamalla sopivasti tilaa ja tukea. He pysyvät itsekin paremmin tasapainossa kovemmassakin paineessa, vaikka ovat usein työroolissaan ns. kahden tulen välissä. Tälle kaikelle on myös “aivotekninen” ja sitä kautta biologinen ja psykologinen selityksensä. EASEL®Leader – koulutus on rakennettu vaikuttavaksi osoitetun Ohjaaja-koulutuksen pohjalta mutta nimenomaan esimiehille.

Nyt suorastaan eksponentiaalisesti kiinnostusta kasvattaa luonto- ja eläinavusteinen voimauttava ja hoitava työ. Luontomatkailu ja lähiruoka ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa, eläinavusteinen terapia on seuraava nousija. EASEL on alusta asti 90-luvun lopulta kehittynyt kokemuksellisena tunnetaitovalmennuksen ja terapian työmuotona. Siinä esteettinen luontoympäristö ja aidot vuorovaikutusharjoitukset EASEL koirien ja hevosten kanssa on osa vaikuttavuutta. EASEL toimii kuitenkin hyvin ilman eläintyöparejakin eikä kukaan EASEL Ohjaaja tee kaikkien asiakkaiden kanssa ja joka kerta eläinavusteisia harjoituksia. EASEL-osaaminen ja ajattelutapa kulkevat mukana ammattilaisen kaikissa kohtaamisissa. Se ei ole erillinen tunnin temppu. Eläinavusteisesta työskentelystä kiinnostuneille Ohjaaja – koulutus antaa kuitenkin muun sisällön ja omien kokemusten lisäksi EASELin eläinavusteisen työskentelyn periaatteet, eettiset säännöt, eläinavusteisen asiakastyön prosessit ja perusaktiviteetit, ohjauksen periaatteet ja tutkimuksellisen perusteen luonto- ja eläinavusteisuudelle. Sisältöön kuuluu myös eläintyöparien soveltuvuus, hoito, koulutus, eläintyöparien sekä asiakkaiden suojaaminen asiakastyön fyysisiltä riskeiltä ja psyykkisiltä kuormitustekijöiltä sekä työn tavoitteiden vastaisten asenteiden mallintamiselta tai vahvistamiselta. Eläinavusteinen kuntoutus-, kasvatus- ja terapiatyö edellyttävät EASEL Ohjaajilta EASELin turvallisuuskokeen läpäisemistä oman koira- ja/tai hevostyöparin kanssa.

Tervetuloa mukaan!